_______________

" In all things of Nature, there is something of the marvelous" (Aristotle -Parts of Animals, I.645A16)

" Nature ......loves simplicity and unity" ( J. Kepler -Apologia)


****** Για το Περιβάλλον, τη Βιώσιμη Προοπτική και ......άλλα Σημαντικά!

(http://sites.google.com/site/perivalloncom/
http://www.perivallon.com, http://envifriends2.blogspot.com, http://envifriends.blogspot.com)
_______________

* ΦΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ----- * ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

- Ο ΚΑΙΡΟΣ -

- Η Εταιρική Ευθύνη των Επιχειρήσεων

Περιβάλλον & Εταιρική Υπευθυνότητα. Κάθε σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα ενσωματώνει στο σχεδιασμό της την οικολογική ευαισθησία και την επίτευξη καλύτερων περιβαλλοντικά επιδόσεων, δηλαδή προσδοκά να αποκτηθούν συγκριτικά πλεονεκτήματα στα προϊόντα ή και τις υπηρεσίες της, μειώνοντας μεταξύ των άλλων το κόστος παραγωγής, την κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, ενώ εργάζεται και δρά για την προστασία του περιβάλλοντος και εξασφαλίζοντας την υγεία των εργαζόμενων. Είναι γνωστό ότι κατά τη διάρκεια μιας παραγωγικής διαδικασίας τα προϊόντα παραγωγής, η διακίνησή τους, αλλά και η χρήση και η απόρριψή τους (π.χ. απόβλητα, σκουπίδια, απορρίμματα) επηρεάζουν το περιβάλλον και την οικολογία. Από την άλλη πλευρά η οικονομική ανάπτυξη και η ευημερία εξαρτώνται κατά πολύ από τις διαδικασίες παραγωγής, καθώς και από τη χρήση των αγαθών και υπηρεσιών. Έτσι, δημιουργείται μια κυκλική εναλλαγή-διεργασία που περιλαμβάνει την παραγωγή, τη διακίνηση και χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών, τα απόβλητά τους, τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και πολλές φορές την υποβάθμιση του περιβάλλοντος (οικολογικό και οικονομικό ζήτημα) και την υγεία μας. Επομένως, κάθε επιχείρηση και τοπικός αναπτυξιακός φορέας που λέει ότι νοιάζεται για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, την επίλυση ή και την ελαχιστοποίησή τους, οφείλει να συνεκτιμά την κοινωνική, την οικονομική και την τεχνολογική διάσταση, συνάμα με την έγκυρη ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση όσων παράγουν, διακινούν, χρησιμοποιούν και απορρίπτουν προϊόντα, παραπροϊόντα και συμμετέχουν στην παροχή υπηρεσιών.
Η εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι ο τρόπος που μια επιχείρηση διοικείται, παράγει έργο & συμπεριφέρεται απέναντι στην Κοινωνία, στα ενδιαφερόμενα μέρη & στο Περιβάλλον. Επίσης, λαμβάνει υπόψη της, πέρα από την επίτευξη των εμπορικών της στόχων, τον αντίκτυπο της λειτουργία της στο σύνολο, σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, οικονομικό και ηθικό επίπεδο, προβαίνοντας σε αντίστοιχες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα. Δηλαδή, είναι υποχρέωση της επιχείρησης να μειώνει την ενδεχόμενη αρνητική επίδρασή της και να ενισχύει την αντίστοιχη θετική δραστηριότητά της, στον κόσμο γύρω μας. Συνήθως, η Εταιρική Υπευθυνότητα μιας επιχείρησης καλύπτει τομείς όπως είναι α) Το Περιβάλλον & η Υγεία, β) Η Κοινωνία & το Παιδί, γ) Η Αγορά και δ) Ο Εργασιακός Χώρος. Η Εταιρική Υπευθυνότητα μιας επιχείρησης ελέγχεται και επαληθεύεται στο πλαίσιο Πιστοποίησης της εταιρίας, κατά το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004 και τον ευρωπαϊκό κανονισμό EMAS από τον Ελληνικό Οργανισμό Πιστοποίησης (ΕΛΟΤ). Τα περιβαλλοντικά στοιχεία για την εταιρική υπευθυνότητα, συμπεριλαμβάνονται στην Περιβαλλοντική Δήλωση EMAS, η οποία επικυρώνεται από το ΥΠΕΧΩΔΕ και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης. Για παράδειγμα, μια εταιρεία Κινητής Τηλεφωνίας είναι υποχρεωμένη μέσα από το Σύστημα Περιβαλοντικής Διαχείρισης που είναι πιστοποιημένο κατά το πρότυπο ISO 14001 και τον ευρωπαϊκό Κανονισμό EMAS για το σύνολο των δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων της επιχείρησης, να εφαρμόζει μέτρα και να χρησιμοποιεί φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και πρακτικές που έχουν να κάνουν με:
1) την Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (ακολουθούνται τα όρια που θέτουν διεθνείς οργανισμοί για τις ακτινοβολίες),
2) την Ενέργεια (προωθείται η εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας, αλλά και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.ά),
3) τη Στοιβάδα του 'Οζοντος ( αποφεύγεται η χρήση ορισμένων ψυκτικών & κατασβεστικών που περιέχουν ουσίες συνυπεύθυνες για την καταστροφή του όζοντος της στρατόσφαιρας) ,
4) τα Απορρίμματα ( τα αναλώσιμα γραφείου, ο εξοπλισμός δικτύου και τα κινητά τηλέφωνα, ανακυκλώνονται και επαναχρησιμοποιούνται σε άλλη μορφή),
5) τους Φυσικούς Πόρους ( η αλόγιστη χρησιμοποίηση νερού, δένδρων, πρώτων υλών & υλικών οδηγεί στην εξάντληση των φυσικών πόρων και σε επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, στα υπόγεια & επιφανειακά νερά και στο έδαφος),
6) τις Μεταφορές ( οι χωρίς μέτρο μετακινήσεις του προσωπικού και τα ταξίδια συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και στην αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης),
7) την Αισθητική-Οπτική επίδραση ( ελαχιστοποιούνται οι κάθε είδους επιπτώσεις αισθητικής από τις εγκαταστάσεις βάσης και κεραιών σε αστικές, ημιαστικές και περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές). Οι σημερινές επιχειρηματικές πολιτικές, κατευθύνονται σήμερα, όχι τόσο στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στο τέλος της παραγωγικής διαδικασίας, αλλά όλο και περισσότερο στην αρχή της πρόληψης, στον ίδιο το σχεδιασμό της παραγωγικής διαδικασίας και στην αρχή του κύκλου ζωής ενός προϊόντος. Η οικολογική ευαισθησία, η πρόληψη της ρύπανσης και η προστασία του περιβάλλοντος είναι σχετικά ανώδυνες και εύκολες διαδικασίες, σε σχέση με την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που είναι εξαιρετικά δαπανηρή και πολύπλοκη υπόθεση. Ωστόσο, η προσωπική-ατομική ευθύνη του καθενός μας έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ακόμη και οι απλές καθημερινές συνήθειες μπορούν να ωφελήσουν ή και να βλάψουν το περιβάλλον. Ενδεικτικό αλλά ουσιαστικό είναι και το μήνυμα ορισμένων εταιριών που μας υπενθυμίζει ότι ''από άγνοια μπορεί να βλάεις το περιβάλλον''.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...