_______________

" In all things of Nature, there is something of the marvelous" (Aristotle -Parts of Animals, I.645A16)

" Nature ......loves simplicity and unity" ( J. Kepler -Apologia)


****** Για το Περιβάλλον, τη Βιώσιμη Προοπτική και ......άλλα Σημαντικά!

(http://sites.google.com/site/perivalloncom/
http://www.perivallon.com, http://envifriends2.blogspot.com, http://envifriends.blogspot.com)
_______________

* ΦΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ----- * ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

- Ο ΚΑΙΡΟΣ -

* Το εξασθενές χρώμιο χωρίς κινδυνολογίες (γ)

‘’…Είναι επιστημονικά επιβεβαιωμένο ότι κάτω από ορισμένες περιβαλλοντικά συνθήκες το τοξικό εξασθενές χρώμιο μπορεί να υποβαθμιστεί, μέσω της φυσικής εξασθένισης που συμβαίνει στη Φύση, στο λιγότερο τοξικό έως και ακίνδυνο τρισθενές χρώμιο και να δεσμευτεί στο περιβάλλον σε μία αδιάλυτη μη βιο-διαθέσιμη χημική ένωση’’ (Συμπεράσματα πληθώρας επιστημονικών ερευνών) .

(συνέχεια από β)
-Το ανθρώπινο σώμα περιέχει περίπου 0,03 ppm χρώμιο.
-Η ημερήσια πρόσληψη εξαρτάται κυρίως από τα επίπεδα των τροφών, και συνήθως είναι περίπου 15-200 μg, αλλά μπορεί να φθάσει και το 1 mg.
-Η απορρόφηση του χρωμίου στον ανθρώπινο οργανισμό είναι συνήθως 0,5-1%, δηλαδή πολύ μικρή. Ο πλακούντας είναι το όργανο με τα υψηλότερα ποσά σε χρώμιο.
-Το τρισθενές χρώμιο είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τους ανθρώπους. Μαζί με την ινσουλίνη απομακρύνει τη γλυκόζη από το αίμα, και επίσης διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στο μεταβολισμό του λίπους.
-Η έλλειψη σε χρώμιο στον ανθρώπινο οργανισμό μπορεί να ενισχύσει τα συμπτώματα του διαβήτη, παρότι είναι σπάνια περίπτωση η έλλειψή του.
-Η τοξικότητα του τρισθενούς χρωμίου(ΙΙΙ) είναι πολύ σπάνια.
-Το εξασθενές χρώμιο (VI) σε μεγάλες συγκεντρώσεις είναι γνωστό για τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον, και για την ακραία τοξικότητά του.
-Στον άνθρωπο προκαλεί συνήθως αλλεργικές και ασθματικές αντιδράσεις, θεωρείται καρκινογόνο και είναι 1000 φορές πιο τοξικό από το τρισθενές χρώμιο.
-Οι επιπτώσεις του εξασθενούς χρωμίου στην υγεία σχετίζονται με διάρροια, εντερικές αιμορραγίες, κράμπες, και βλάβες στο συκώτι και στα νεφρά. Επίσης το εξασθενές χρώμιο θεωρείται μεταλλαξιογόνο. Οι τοξικές επιδράσεις μπορεί να μεταφερθεί στα παιδιά μέσω του πλακούντα.
-Τα οξείδια του Χρωμίου (VI) έχουν θανατηφόρο δόση περίπου στα 1-2 g.
-Οι περισσότερες χώρες στον κόσμο εφαρμόζουν ως ασφαλές όριο στο πόσιμο νερό τη συγκέντρωση των 50 ppb χρωμίου (VI)

-Σήμερα έχουν αναπτυχθεί ειδικές μέθοδοι επεξεργασίας του νερού που περιέχει χρώμιο.
-Οι συνήθεις μέθοδοι περιλαμβάνουν ιοανταλλαγές και εφαρμογή ενεργού άνθακα.
-Εξάλλου, το χρώμιο (ΙΙΙ) μπορεί να απομακρυνθεί με το σχηματισμό ως ίζημα
-Η κροκίδωση δεν είναι ένας πολύ αποτελεσματικός μηχανισμός για την απομάκρυνση του χρωμίο.
-Αντίθετα, για την απομάκρυνση του χρωμίου(VI) εφαρμόζεται η τεχνολογία της προσθήκης θειικού σιδήρου, οπότε το χρώμιο (VI) μπορεί να αναχθεί σε χρώμιο (ΙΙΙ) με τη βοήθεια των ιόντων σιδήρου και απόπου κατόπιν μπορεί να αφαιρεθεί.

____________________________________
Πηγές:- U.S. Department of Health and Human Sevices. National Institute of Health (NIH). - INCHEM, International Programme on Chemical Safety: "Environmental Health Criteria 61: Chromium" (Geneva 1988). - V. Gomez, M.P. Callao: "Chromium determination and speciation since 2000", Trends Anal. Chem., 25:1006-1015, 2006.
- European Parliament (2003): "Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (RoHS)". - ΙPCS, WHO, 1988, E. Merian (1991): "Metals and their compounds in the environment: occurrence, analysis and biological relevance", VCH, Wenheim, Germany. - Οδηγία 98/83/ΕΚ της 3/11/1998: "Σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης", Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L330, 32-54, 5/12/98. - US Environmental Protection Agency, Ground Water & Drinking Water: "Consumer Factsheet on: CHROMIUM". - Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) 4859/726: "Μέτρα και περιορισμοί σχετικά με την προστασία υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/EΟΚ", Εφημερίδα Κυβερνήσεως, Τευχ. Β', Αρ. Φυλλου 253, σελ. 4847, 9/3/2001. - Environmental Health Perspectives (2000): "Focus: Reflections on Hexavalent Chromium"
- Word Health Organization (WHO), International Agency for Research on Cancer (1997): "Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, vol. 49: chromium, nickel and welding"
- National Institute of Health : "Hexavalent chromium in drinking water causes cancer in lab animals",2007).- National Institute of Health: National Toxicology Program: "TOX 72: NTP Report on sodium dichromate dihydrate (CAS No. 7789-12-0) administered in drinking water to male and female F344/N rats and B6C3F1 mice and male BALB/c and am3-C57BL/6 mice", 2007). - California Department of Health Services, Hazard Evaluation System and Information Service: "Hexavalent Chromium", 1992. - Australian Government, Dept. Of the Environment and Water Resources: "Chromium (VI) compounds fact sheet". - U.S. Department Of Health and Human Servoices, Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR): "Chromium"
- Ursel, A. : Natural care - Vitamins & Minerals Handbook. Dorling Kindersley, London, 2001. ISBN 80-89179-01-0 .
-----
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...