_______________

" In all things of Nature, there is something of the marvelous" (Aristotle -Parts of Animals, I.645A16)

" Nature ......loves simplicity and unity" ( J. Kepler -Apologia)


****** Για το Περιβάλλον, τη Βιώσιμη Προοπτική και ......άλλα Σημαντικά!

(http://sites.google.com/site/perivalloncom/
http://www.perivallon.com, http://envifriends2.blogspot.com, http://envifriends.blogspot.com)
_______________

* ΦΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ----- * ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

- Ο ΚΑΙΡΟΣ -

- Για τη Διαχείριση των Υδάτων της Ηπείρου

(πηγή: σταχυολόγηση από ROMIAnews-Πρωινά Νέα). Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των απαιτήσεων της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ (Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά) για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας διαβούλευσης για την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Η διαδικασία αρχίζει με την κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας και τα σχέδια αυτά αφορούν στην διαχείριση του συνόλου των υδατικών πόρων των νομών Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων, Καρδίτσας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Ευρυτανίας και σημαντικού ή μικρότερου μέρους των υδατικών πόρων των νομών Φωκίδας, Γρεβενών, Φθιώτιδας, Καστοριάς και Πιερίας.
Τα Σχέδια Διαχείρισης έχουν ζωτική και κομβική σημασία για την ποιότητα και την ποσότητα των υδατικών πόρων και στα τρία Υδατικά Διαμερίσματα και θα συμβάλλουν στον προγραμματισμό των χρήσεων νερού και στην αειφόρο ανάπτυξη των περιοχών αυτών, σημειώνει το υπουργείο στην ανακοίνωσή του. Παράλληλα με τις δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος μέσω των σχεδίων διαχείρισης προγραμματίζονται οι χρήσεις νερού για την άρδευση, την ύδρευση, την ενέργεια και την επαγγελματική χρήση (βιοτεχνία, βιομηχανία).
Η διαβούλευση θα στηριχθεί στη ειδική μελέτη που ολοκληρώνεται από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και στην πορεία της διαβούλευσης θα γίνουν πολλές ημερίδες, σεμινάρια, εκδόσεις και ερωτηματολόγια ώστε να μετάσχουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς, και οι ενεργοί πολίτες. Τα βασικά θέματα που θα είναι στο επίκεντρο:
- η ποιότητα και η ποσότητα των υδατικών πόρων (ποτάμια - λίμνες, υπόγεια και παράκτια ύδατα), σήμερα και στο μέλλον, και οι πιέσεις που ασκούνται σε αυτούς,
- τα οικοσυστήματα και οι ανάγκες τους σε νερό,
- η διαθεσιμότητα των υδατικών πόρων, η ξηρασία και η λειψυδρία στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής,
- ο προγραμματισμός καταναλώσεων και χρήσεων νερού και τα προγράμματα μέτρων για την προστασία των υδατικών πόρων,
- η υδατική πολιτική και η οικονομική ανάλυση της χρήσης ύδατος.

- Το Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου: Το Υδατικό Διαμέρισμα της Ηπείρου περιλαμβάνει τις Λεκάνες Απορροής Αώου (GR 11), Καλαμά (GR 12), Αχέροντα και Λούρου (GR 13), Άραχθου (GR 14) και Κέρκυρας-Παξών (GR 34), ......(για ολόκληρο το κείμενο πατήστε κλικ ΕΔΩ)

όπως προσδιορίσθηκαν κατά την εφαρμογή του Άρθρου 3 της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Η συνολική επιφάνεια του είναι ίση με 9.384,2 km2 (ηπειρωτική χώρα) και 592 km2 (Νήσος Κέρκυρα) και περιλαμβάνει το σύνολο των νομών Θεσπρωτίας, Πρεβέζης και Κερκύρας και τη συντριπτική πλειοψηφία της έκτασης των νομών Ιωαννίνων και Άρτας. Μικρά τμήματα του Διαμερίσματος ανήκουν στους νομούς Φλώρινας και Γρεβενών στα βορειοανατολικά, και στο νομό Αιτωλοακαρνανίας στα νότια, ενώ τμήματα των νομών Ιωαννίνων και Άρτας περιλαμβάνουν μικρά τμήματα γειτονικών Υδατικών Διαμερισμάτων (Δυτικής Μακεδονίας και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας).
Γεωμορφολογικά χαρακτηρίζεται από την παρουσία της οροσειράς της Πίνδου στην ανατολική πλευρά, η οποία περιλαμβάνει ορισμένους από τους μεγαλύτερους και υψηλότερους ορεινούς όγκους της χώρας. Τα υψόμετρα των κορυφών φθάνουν πάνω από τα 2.600-2.700 m. Η παρουσία των ορεινών όγκων δημιουργεί ευνοϊκές συνθήκες ορογραφικής βροχόπτωσης, οι οποίες σε συνδυασμό με την επικρατούσα κύρια διεύθυνση των ανέμων κατά το χειμώνα (από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά) έχουν ως αποτέλεσμα την παρουσία των υψηλότερων ποσών κατακρήμνισης στην χώρα κατά μέσο όρο. Η μέση ετήσια κατακρήμνιση σε όλη την έκταση του Υδατικού Διαμερίσματος για την περίοδο 1980-2001 υπερβαίνει τα 1.300 mm.
Προς τα δυτικά, η μορφολογία γίνεται σταδιακά ηπιότερη και χαρακτηριστική της παράκτιας μορφολογίας, με εκτεταμένες κοιλάδες που ανοίγονται προς τη θάλασσα (π. Καλαμάς, π. Αχέροντας) και πεδινές, επίπεδες εκτάσεις στα νότια (πεδιάδα Άρτας, χαμηλά τμήματα της λεκάνης του π. Λούρου).
Το Υδατικό Διαμέρισμα χαρακτηρίζεται από την παρουσία πολλών εκ των σημαντικότερων ποταμών της χώρας. Οι κυριότερες υδρολογικές λεκάνες ανήκουν στους ποταμούς Αώο (2.141 km2), Άραχθο (2.005 km2), Καλαμά (1.899 km2), Λούρο (963 km2) και Αχέροντα (719 km2), οι οποίες μαζί με την κλειστή λεκάνη Ιωαννίνων (529 km2), καλύπτουν την συντριπτική πλειοψηφία της ηπειρωτικής έκτασης του. Η λεκάνη του ποταμού Αώου, αποτελεί διασυνοριακή λεκάνη (με την Αλβανία). Το ανάντη τμήμα της βρίσκεται επί ελληνικού εδάφους.
Τέλος, η Ν. Κέρκυρα, η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του νησιωτικού τμήματος του Υδατικού Διαμερίσματος χαρακτηρίζεται από πολυάριθμες μικρές υπολεκάνες απορροής, τυπικές της νησιωτικής μορφολογίας. Η τοποθέτηση της νήσου πάνω στον άξονα κίνησης των ομβροφόρων ανέμων (ΒΔ προς ΝΑ) έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή σημαντικών υψών βροχόπτωσης, ιδιαίτερα στο βόρειο τμήμα της νήσου.
-Τα Σχέδια Διαχείρισης: Ένα Σχέδιο Διαχείρισης είναι ένα έγγραφο στρατηγικού σχεδιασμού το οποίο αντιστοιχεί σε ένα Υδατικό Διαμέρισμα και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες και τις λειτουργικές οδηγίες για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των νερών εντός μιας λεκάνης απορροής ποταμού. Στο Σχέδιο αυτό γίνεται μια γενική περιγραφή των χαρακτηριστικών των ποταμών, των λιμνών, των παράκτιων υδάτων, των υπόγειων υδάτων και των προστατευόμενων περιοχών που σχετίζονται με τα ύδατα. Ειδικότερα μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:
- σύνοψη των σημαντικών πιέσεων και επιπτώσεων που ασκούν οι ανθρώπινες δραστηριότητες στα νερά,
- το δίκτυο παρακολούθησης των νερών και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, από τα οποία φαίνεται η οικολογική, η χημική και η ποσοτική κατάσταση των υδάτων,
- κατάλογο των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται για τα ύδατα,
- περίληψη της οικονομικής ανάλυσης των χρήσεων του νερού,
- περίληψη των προγραμμάτων μέτρων που θα θεσπιστούν.
Η εφαρμογή όλων των παραπάνω θα οδηγήσει στην επίτευξη του κύριου στόχου της Οδηγίας, δηλαδή στην επίτευξη «καλής» κατάστασης των νερών.
Το Σχέδιο Διαχείρισης κάθε Υδατικού Διαμερίσματος συνοδεύεται από μια μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων που θα έχουν στο περιβάλλον τα μέτρα που προβλέπεται να ληφθούν. Αυτή η μελέτη εκτίμησης ονομάζεται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
-Το χρονοδιάγραμμα: Η διαβούλευση έχει διάφορα στάδια.
* Έως τις 31 Δεκεμβρίου τίθεται σε συζήτηση:
- Η έκθεση ληπτέων μέτρων διαβούλευσης: Περιγράφει τα μέτρα που έχουν ληφθεί και που πρόκειται να ληφθούν ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ενεργός συμμετοχή των φορέων και του κοινού στην εκπόνηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου.
- Κατάλογος φορέων που έχουν σχέση με το νερό: Εκτενής κατάλογος των φορέων λήψης αποφάσεων, εμπειρογνωμόνων, χρηστών/καταναλωτών, διαχειριστών του νερού στο Υδατικό Διαμέρισμα Ηπείρου.
- Επισκόπηση σημαντικότερων ζητημάτων διαχείρισης νερού: Περιλαμβάνει τα σημαντικότερα ζητήματα που εντοπίστηκαν στις λεκάνες απορροής ποταμού και τα οποία θα αποτελέσουν το κύριο αντικείμενο του Σχεδίου Διαχείρισης και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).
Μέσα σε αυτό το διάστημα θα γίνει και σχετική ημερίδα στα Γιάννενα.
* Έως τις 15 Απριλίου 2012 θα τεθεί σε διαβούλευση:
- Το Προσχέδιο Διαχείρισης του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου. Περιλαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία και τη διαχείριση των υδάτων, την βελτίωση της ποιότητας του υδάτινου περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδατικών οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση της αειφόρου χρήσης των υδάτων, καθώς και τα ειδικότερα μέτρα που εξασφαλίζουν τη διαρκή παρακολούθηση των ποιοτικών παραμέτρων και της ποσοτικής κατάστασης των υδάτων και της οικολογικής κατάστασης των επιφανειακών υδάτων.
Το προσχέδιο διαχείρισης υδατικών πόρων καλύπτει θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή ευρύτατου περιβαλλοντικού θεσμικού πλαισίου, όπως η νιτρορρύπανση, οι ευαίσθητες περιοχές (διαχείριση αστικών λυμάτων), η προστασία των οικοτόπων και των σημαντικών ειδών πανίδας και χλωρίδας, οι επιπτώσεις από έργα και δραστηριότητες και από προληπτικές δράσεις για την αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων ρύπανσης, η εξοικονόμηση και ανακύκλωση νερού, καθώς και θέματα κόστους νερού
- Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί σε στρατηγικό επίπεδο τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εφαρμογή των σχεδίων διαχείρισης σε κάθε Υδατικό Διαμέρισμα, αναλύοντας τη σκοπιμότητα των Σχεδίων Διαχείρισης και αξιολογώντας εναλλακτικά σενάρια λύσεων στα ζητήματα διαχείρισης νερού. Η αναγκαιότητα υποβολής των διαχειριστικών σχεδίων νερών στη διαδικασία της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ) προκύπτει από σχετική Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/42/ΕΚ), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο το 2006. Για πρώτη φορά τα σχέδια διαχείρισης υδατικών πόρων αξιολογούνται περιβαλλοντικά σε στρατηγικό επίπεδο, διαμορφώνοντας τις αναγκαίες συνθήκες για φιλικότερο προς το περιβάλλον σχεδιασμό σε πρώιμο στάδιο.
Τα κείμενα θα δοθούν στη δημοσιότητα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Τα κείμενα της διαβούλευσης βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://wfd.ypeka.gr.
- Το Φεβρουάριο και το Μάρτιο 2012 θα γίνουν ενημερωτικά Σεμινάρια και οι Ημερίδες Διαβούλευσης σε επιλεγμένες πόλεις της Ηπείρου.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...