_______________

" In all things of Nature, there is something of the marvelous" (Aristotle -Parts of Animals, I.645A16)

" Nature ......loves simplicity and unity" ( J. Kepler -Apologia)


****** Για το Περιβάλλον, τη Βιώσιμη Προοπτική και ......άλλα Σημαντικά!

(http://sites.google.com/site/perivalloncom/
http://www.perivallon.com, http://envifriends2.blogspot.com, http://envifriends.blogspot.com)
_______________

* ΦΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ----- * ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

- Ο ΚΑΙΡΟΣ -

- (2/2). Επιπτώσεις στο Θαλάσσιο Περιβάλλον από το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Ν.Ευβοϊκού, κόλπος Πεταλιών ( Β΄ Μέρος -Κριτική ανάλυση και σχολιασμός της μελέτης)

Όπως και στην προηγούμενη ανάρτησή μας ( 1/2. Επιπτώσεις στο Θαλάσσιο Περιβάλλον από το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Ν.Ευβοϊκού, κόλπος Πεταλιών -Α΄ Μέρος: Στοιχεία της προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και οι εκτιμώμενες επιπτώσεις του αιολικού πάρκου) επισημάναμε, η κριτική μας παρέμβαση, -που φρονούμε ότι, αν μη τι άλλο, είναι εποικοδομητική-, εστιάζεται σε εκείνες τις διατυπώσεις της σχετικής, με το υπεράκτιο αιολικό πάρκο στον κόλπο των Πεταλιών-Ν. Εύβοια, διατριβής, οι οποίες με πρώτη ματιά μπορούν να εγείρουν ενστάσεις και αμφισβητήσεις ως προς το σκεπτικό και την ορθότητα των απόψεων. Εξάλλου, η υπόψη μελέτη δεν στηρίζεται σε επιτόπια ερευνητική εργασία και συνεχή παρακολούθηση του συγκεκριμένου θαλάσσιου περιβάλλοντος στον κόλπο των Πεταλιών, αλλά σε μεταφορά απόψεων και εμπειρίας που έχει να κάνει με τελείως διαφορετικό θαλάσσιο περιβάλλον, όπως είναι εκείνο της Β. Ευρώπης.  Επίσης, ως γενική παρατήρηση, για την μονόπλευρη κατεύθυνση της παρακάτω μελέτης, επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι απουσιάζει η ουσιαστικής ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τη συγκεκριμένη περιοχή του Ν.Ευβοϊκού κόλπου, καθόσον δεν έχουν ληφθεί υπόψη σχετικές μελέτες-ερευνητικές εργασίες που είχαν διεξαχθεί, πριν από μερικά χρόνια, από έμπειρες επιστημονικές ομάδες του Εθνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Ναυτικού. Προς τούτο και επειδή οι γενικές και ειδικές διαπιστώσεις αυτής της μελέτης, μπορεί να δημιουργήσουν ενδεχομένως εσφαλμένη αντίληψη για το σημαντικό  ζήτημα των μελλοντικών ενεργειακών υποδομών της χώρας, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία για να οριοθετηθούν ορισμένα ζητήματα σε επιστημονική και ορθολογική βάση. Άλλωστε, τέτοιου είδους τεράστιες υποδομές για τον μέλλον της χώρας μας, οφείλουν να είναι μακράν οποιωνδήποτε αντιπαραθέσεων, και τοπικιστικών επιδιώξεων. Πρωτίστως, αυτές οι μελέτες οφείλουν να διερευνώνται με πολυεπιστημονική διεξοδικότητα και με την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας και των αρμόδιων κρατικών φορέων.
Παρακάτω, παραθέτουμε όσα η σχετική διατριβή-μελέτη αναφέρει (σε εισαγωγικά και με πλάγια γραμματοσειρά), ενώ ο σχολιασμός και οι απόψεις μας εκθέτονται με πράσινη γραμματοσειρά.
« Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Παράκτια Αιολικά Πάρκα: Οι επιπτώσεις των παράκτιων αιολικών πάρκων στο περιβάλλον διαφέρουν σημαντικά, ανάλογα με τη θέση, τον αριθμό, τη διάταξη των ανεμογεννητριών, το είδος θεμελίωσης και τα χρησιμοποιούμενα κατασκευαστικά υλικά. Βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις θα προκύψουν κατά τα στάδια κατασκευής και απεγκατάστασης του αιολικού πάρκου, ενώ μικρότερες, αλλά μεγαλύτερης διάρκειας κατά την φάση λειτουργίας του ».
Οι επιπτώσεις σε μια ολοκληρωμένη μελέτη, εκτός από το περιβάλλον, οφείλουν να συν-τεκμαίρουν μεταξύ των άλλων και την κοινωνική και οικονομική διαστασιολογία για το παρόν, αλλά και το μέλλον. Εξάλλου, οι επιπτώσεις σε ένα θαλάσσιο περιβάλλον διαφέρουν σημαντικά από περιοχή σε περιοχή, από το ανοιχτό πέλαγος με μια ημίκλειστη θάλασσα, από τη ανατολική Μεσόγειο με εκείνη της δυτικής Μεσογείου. Συλλήβδην, οι γενικότητες αποστερούν κάθε ίχνος εγκυρότητας σε οποιαδήποτε επιστημονική μελέτη....(για περισσότερα)
« Επαναιώρηση Ιζημάτων και Θολότητα Νερού: Κατά τη διάρκεια εγκατάστασης και απεγκατάστασης του αιολικού πάρκου θα υπάρξει μεταφορά ιζήματος. Ο πυθμένας διαταράσσεται από την εγκατάσταση των θεμελίων των συσκευών και από την τοποθέτηση των υποθαλάσσιων καλωδίων που συνδέουν τις ανεμογεννήτριες με τον σταθμό συλλογής της ηλεκτρικής ενέργειας. Η μετατόπιση του ιζήματος σχετίζεται με το μέγεθος των κόκκων των ιζημάτων, την πυκνότητα του υλικού και την ενέργεια που απαιτείται για τον μηχανισμό μεταφοράς. Η μετακίνηση των ιζημάτων μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ενδιαιτήματος. Επίσης στην περιοχή θα παρατηρηθεί αύξηση στην θολότητα του νερού εξαιτίας των αιωρούμενων σωματιδίων. Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του αιολικού πάρκου οι εργασίες για την εγκατάσταση των θεμελιώσεων των ανεμογεννητριών αλλά και των καλωδίων θα οδηγήσουν σε μια προσωρινή επαναιώρηση των ιζημάτων και ακολούθως σε αύξηση της θολότητας του νερού, συνθήκες που μπορούν να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά των ιζημάτων. Το μέγεθος της επαναιώρησης του ιζήματος θα εξαρτηθεί από τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται, τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή της επαναιώρησης, το είδος του ιζήματος και τις υδρογραφικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή την περίοδο κατασκευής του έργου. Προσωρινή επαναιώρηση του ιζήματος και ακολούθως αύξηση της θολότητας του νερού, θα παρατηρηθεί και στη φάση απεγκατάστασης του αιολικού πάρκου. Κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε μείωση της εισερχόμενης ηλιακής ακτινοβολίας στο υδάτινο περιβάλλον με επακόλουθα αρνητικά αποτελέσματα στην θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Ωστόσο, η επίδραση αυτή είναι παροδική με αποτέλεσμα να είναι αμελητέα η απώλεια που μπορεί να έχει το οικοσύστημα ».
Η μετακίνηση του ιζήματος είναι όντος μια σημαντική παράμετρος για τη φυσική λειτουργία και τις φυσικές διεργασίες ενός θαλάσσιου οικοσυστήματος. Στην προκειμένη περίπτωση, η τελευταία παράγραφος στο παραπάνω κείμενο της μελέτης‘’ Ωστόσο, η επίδραση αυτή είναι παροδική με αποτέλεσμα να είναι αμελητέα η απώλεια που μπορεί να έχει το οικοσύστημα’’ θέτει μια πτυχή ορθής και ρεαλιστικής διατύπωσης. Δηλαδή, επίδραση παροδικά και αμελητέα η απώλεια. Η παράθεση των λόγων για αυτή τη διαπίστωση θα ήταν ότι το καλύτερο.
Eξάλλου, αυτό που θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη είναι ότι στην υπόψη ευρύτερη περιοχή δεν εκβάλλουν ποταμοί συνεχούς ροής, παρά μόνο χείμαρροί, και έτσι δεν μεταφέρεται ή δεν τροφοδοτείται η περιοχή του Ν.Ευβοϊκού με λεπτομερέστατο φερτό υλικό ιζημάτων. Επίσης, επειδή και η γειτονική χερσαία περιοχή της Εύβοιας και της Αττικής υπόκεινται σε επαναλαμβανόμενες δασικές πυρκαγιές, η συνεκτικότητα του εδάφους τους βρίσκεται σε απειλή έντονης διάβρωσης και αποσάθρωσης. Έτσι, οι παράγοντες αυτοί οφείλουν να συνεκτιμώνται ως προς την προσφορά φερτού υλικού στη θαλάσσια περιοχή του κόλπου των Πεταλιών και κατ'επέκταση στο τροφικό και ιζηματολογικό καθεστώς της περιοχής.
« Η εγκατάσταση των θεμελίων των ανεμογεννητριών στον πυθμένα, λειτουργούν ως τεχνικοί σκόπελοι δημιουργώντας ένα νέο τεχνητό οικοσύστημα για τους θαλάσσιους οργανισμούς που διαβιούν σε αυτή την περιοχή. Αυτές οι κατασκευές μπορούν να προσελκύσουν νέα βενθικά είδη τα οποία με τη σειρά τους θα προσελκύσουν νέα είδη μικρών ψαριών αλλά και μεγαλύτερων από τις γειτονικές περιοχές. Επομένως, η εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου θα μεταβάλλει τις σχέσεις των βενθικών κοινοτήτων, αλλάζοντας την υπάρχουσα βιοποικιλότητα στην περιοχή και δημιουργώντας ένα νέο τοπικό οικοσύστημα. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτή η οικολογική επιρροή μπορεί να θεωρηθεί και ως θετική (www.offshorewindenergy.org).
Οι εγκαταστάσεις των θεμελιώσεων στις ανεμογεννήτριες, λειτουργούν ως τεχνητοί ύφαλοι και όχι ‘’ως τεχνικοί σκόπελοι’’.  Και μια περισσότερο ορθότερη διατύπωση στην τελευταία παράγραφο θα έλεγε όχι ότι ‘’μπορεί να θεωρηθεί και ως θετική’’, αλλά ότι ''θα είναι θετική για το τοπικό οικοσύστημα ως προς τη βιοποικιλότητα και τα άλλα συστατικά-κοινότητες του οικοσυστήματος''.
« Κατά τη λειτουργία του υπεράκτιου αιολικού πάρκου μπορεί να επηρεαστεί η μορφολογία του πυθμένα. Αυτό εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των ανεμογεννητριών, τη διάμετρο τους και την τυρβώδη ροή που δημιουργείται γύρω από τις θεμελιώσεις των ανεμογεννητριών. Όταν η απόσταση μεταξύ των ανεμογεννητριών αυξάνεται τότε μειώνεται η έκταση της περιοχής του πυθμένα που επηρεάζεται λόγω της καλύτερης κυκλοφορίας των υδάτων, ενώ όσο αυξάνεται η διάμετρος των ανεμογεννηριών, τόσο αυξάνεται και η περιοχή του πυθμένα που διαταράσσεται, εφόσον αυξάνεται και η έκταση που εμποδίζει τη ροή του νερού. Επιπλέον, το τυρβώδες καθεστώς με την σειρά του, στις πλησιέστερες κατάντη ζώνες του κάθε εμποδίου – πύργου ανεμογεννητριών, δημιουργεί υποσκαφή και αφαίρεση υλικού από τον πυθμένα ώστε να παρατηρούνται εμβαθύνσεις στα σημεία αυτά. Συγκεκριμένα, το υποθαλάσσιο ρεύμα βρίσκει ένα εμπόδιο με αποτέλεσμα της αύξησης της πίεσης πάνω στο μέτωπο του εμποδίου και συγχρόνως τη μείωση της ταχύτητας μεταφοράς του υλικού. Σαν άμεσο επακόλουθο του φαινομένου αυτού είναι η εναπόθεση ιζήματος στα ανάντη του κάθε εμποδίου. Συγχρόνως, στα κατάντη  του κάθε εμποδίου, πριν η ροή των ρευμάτων ξαναγίνει ομαλή και παράλληλη με την αρχική, παρατηρούνται φαινόμενα υποπίεσης (αρνητικής πίεσης), με αποτέλεσμα την επικράτηση σχηματισμού τύρβης στις ζώνες αυτές (McCabe et al., 2001 ; www.offshorewindenergy.org, www.water.utwente.nl) ».
Αν και κατά πόσο, από τη λειτουργία του υπεράκτιου αιολικού πάρκου, μπορεί να επηρεαστεί η μορφολογία του πυθμένα της περιοχής, είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία που λαμβάνεται σοβαρότατα υπόψη σε κάθε σχεδιασμό υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις, καθόσον κάθε αστοχία θα απειλήσει πρωτίστως τη σταθερότητα της θεμελίωσής τους και άρα την ύπαρξή τους.
« Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία: Τα υποβρύχια καλώδια που χρησιμοποιούνται για την σύνδεση των ανεμογεννητρίων μεταξύ τους, αλλά και για την μεταφορά ενέργειας από το αιολικό πάρκο στον σταθμό συλλογής ηλεκτρικής ενέργειας που βρίσκεται στην ξηρά παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Ανάλογα με τον τύπο των καλωδίων τα πεδία που δημιουργούνται είναι ισχυρά ή ασθενή και προκαλούν επιπτώσεις στους θαλάσσιους οργανισμούς. (Zucco et al., 2006). Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία επηρεάζουν τα ψάρια, ιδίως τα ελασμοβράγχια καθώς και τα θαλάσσια θηλαστικά που χρησιμοποιούν το μαγνητικό πεδίο της γης για την μετακίνηση τους. Παραδείγματος χάριν, ένα μαγνητικό πεδίο ίσο με αυτό της γης (περίπου 50μT) που εκπέμπεται από καλώδια συνεχούς ρεύματος, υψηλής τάσης μπορεί να ανιχνευθεί στην Βαλτική θάλασσα σε μια απόσταση περίπου 6 m. Ένα τέτοιο πεδίο θα επηρεάσει τις πυξίδες των πλοίων και θα αλληλεπιδράσει με τον προσανατολισμό οποιουδήποτε οργανισμού βασίζεται στο μαγνητικό πεδίο της γης (Gill & Taylor, 2001). Τα ευαίσθητα στα ηλεκτρικά πεδία είδη μπορεί να προσελκυστούν ή να απωθηθούν από τα ηλεκτρικά πεδία. Πιθανό είναι να συγκεντρωθούν ή να διασκορπιστούν εξαρτώμενα από την έκταση του ηλεκτρικού περιβάλλοντος όπου υπάρχουν πολλαπλές παρατάξεις καλωδίων. Παρόλα αυτά, απαιτείται έρευνα στις επιδράσεις από τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σχετικά με τα ηλεκτρικά πεδία πάνω στα ευαίσθητα είδη, ειδικά στα βενθικά. Η έρευνα γίνεται επιτακτική, όταν το υπεράκτιο αιολικό πάρκο θα εγκατασταθεί σε περιοχές ιδιαίτερης σημασίας για την τροφή και την αναπαραγωγή ευαίσθητων ειδών (Gill & Taylor, 2001) ».
Οι σύγχρονες καλωδιώσεις μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας δημιουργούν ελάχιστα έως μηδενικής έντασης ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εξάλλου, σήμερα οι πυθμένες των περισσοτέρων θαλασσών διατρέχονται από πολυάριθμα καλώδια μεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας από τα ηπειρωτικά προς τους νησιωτικούς χώρους και αντιστρόφως. Έτσι, αν έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στο παρελθόν για το θαλάσσιο οικοσύστημα, ή αυτά έχουν εξομαλυνθεί στην πορεία του χρόνου με την εξοικείωση των εκεί βιοκοινωνιών ή οι εκεί ευαίσθητες βιοκοινότητες έχουν μετακινηθεί σε άλλες ασφαλέστερες για αυτά περιοχές. Επομένως, οι αιτιάσεις του παραπάνω κειμένου δεν ευσταθούν ή δεν έχουν σημαντικές επιπτώσεις και αντίκτυπο στα θαλάσσια οικοσυστήματα, ενώ δεν μπορούμε σχεδόν πάντοτε, ελλείψει πρωτογενών στοιχείων, να διατυπώνουμε την άποψη ότι ‘’χρειάζεται περισσότερη έρευνα’’, ότι ‘’υπάρχουν ευαίσθητα είδη’’ κ.ο.κ.
« Αλλαγές στο Καθεστώς των Ρευμάτων: Η φυσική παρουσία των πύργων των ανεμογεννητριών θα μπορούσε να οδηγήσει σε περίθλαση των κυμάτων και των υποθαλάσσιων ρευμάτων ανάμεσα στις ανεμογεννήτριες ενός αιολικού πάρκου, με αποτέλεσμα την μεταβολή της υδρογραφίας της περιοχής. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να επηρεάσει τη μορφολογία των γειτονικών ακτών, αφού λιγότερη κυματική ενέργεια καταλήγει σε αυτές. Κατά τη λειτουργία, ενός παράκτιου αιολικού πάρκου και σε πολύ ειδικές περιπτώσεις μπορεί να μεταβληθεί η ροή του νερού πίσω από κάθε πυλώνα με αποτέλεσμα να επηρεαστεί η μεταφορά υλικού και οι ιδιότητες των ιζημάτων στην περιοχή εγκατάστασης του. Η αντίσταση που δημιουργείται στη ροή του νερού από τις εγκαταστάσεις, είναι πιθανό να επηρεάσει τις συνθήκες του ρεύματος και του κύματος της περιοχής, γεγονός το οποίο μπορεί με τη σειρά του να επηρεάσει το ρυθμό της διάβρωσης και της εναπόθεσης του ιζήματος στην περιοχή. (www.offshorewindenergy.org) ».
Κατά το σχεδιασμό ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου, πάντοτε λαμβάνεται υπόψη, το καθεστώς των ρευμάτων στην υπόψη περιοχή και στην εγγύτερη περιοχή των ακτών, καθόσον μεταξύ των άλλων το υδρογραφικό καθεστώς μπορεί να αποβεί φθοροποιός παράγοντας για τις εκεί εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών. Έτσι, οι αγωνιούντες ως προς τις επιπτώσεις των ρευμάτων στις γειτονικές ακτές, να είναι σίγουροι ότι δεν υπάρχουν ή δεν θα υπάρξουν στο μέλλον τέτοιες επιπτώσεις, επειδή αυτά τα ζητήματα επιλύονται μεταξύ των άλλων πρωταρχικά και από τον τρόπο διάταξης και χωροθέτησης της κάθε μιας ανεμογεννήτριας σε σχέση και σε συνάρτηση με τις άλλες και τις ιδιότυπες αποκρίσεις των επιμέρους δημιουργούμενων ρευμάτων, με εκείνα που επικρατούν στην περιοχή.
« Ρύποι: Ρύποι μπορεί να διοχετευτούν στο θαλάσσιο περιβάλλον από τα παράκτια αιολικά πάρκα με δύο τρόπους, είτε ως τυχαίο γεγονός – ατύχημα, είτε ως φυσική φθορά των υλικών των ανεμογεννητριών. Ατυχήματα μπορεί να προκληθούν κατά τη διάρκεια συντήρησης των ανεμονεννητριών, από τη σύγκρουση πλοίων τόσο μεταξύ τους, όσο και με τις ανεμογεννήτριες, αλλά και κατά την κατασκευή και λειτουργία τους (www.offshorewindenergy.org). Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος διαρροής καυσίμων, λιπαντικών ουσιών αλλά και ψυκτικών μιγμάτων από τα κιβώτια ταχυτήτων και τους μετασχηματιστές (Soker et al., 2000). Το μέγεθος της ρύπανσης
εξαρτάται κάθε φορά από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν και τη φύση των χημικών ουσιών (www.offshorewindenergy.org). Σε περίπτωση που συγκρουστούν σκάφη που λειτουργούν με πετρέλαιο, οι συνέπειες θα είναι μεγάλες. Το πετρέλαιο ντίζελ, από τα πλοία συντήρησης αποτελεί πολύ μικρότερο κίνδυνο από το πετρέλαιο που προέρχεται από τα μεγάλα πλοία. Κάτι τέτοιο συμβαίνει, γιατί το πετρέλαιο ντίζελ θα εξατμιστεί σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ότι το πετρέλαιο των μεγάλων πλοίων (bunker), εξαιτίας του χαμηλού ρυθμού εξάτμισης του (www.offshorewindenergy.org). Καταστρεπτικές θα είναι οι συνέπειες από τη ρύπανση που θα προκληθεί από μια σύγκρουση με ένα πετρελαιοφόρο, αφού αυτή η σύγκρουση, θα οδηγήσει σε διαρροή μεγάλων ποσοτήτων καύσιμου πετρελαίου και πετρελαίου που μεταφέρεται. (www.offshorewindenergy.org).
Η ποσότητα του πετρελαίου που διαφεύγει από τις ανεμογεννήτριες δεν αποτελεί πρόβλημα ανησυχίας, αφού οι ανεμογεννήτριες περιέχουν πολύ μικρές ποσότητες πετρελαίου. Επίσης, το πετρέλαιο ντίζελ, μέσα στον υποσταθμό δεν αποτελεί κύριο κίνδυνο, αφού η ποσότητα είναι πολύ λίγη και εξατμίζεται εύκολα.
Ζημιά στα θαλάσσια καλώδια, μπορεί να οδηγήσει σε απελευθέρωση ποσοτήτων ορυκτελαίου που χρησιμοποιείται σαν μονωτικό υλικό στα καλώδια. Σαν παράδειγμα, κατά την εγκατάσταση του παράκτιου αιολικού πάρκου στο Middelgrunden, τα θαλάσσια καλώδια υπέστησαν ζημιά τρεις φορές, αλλά παρόλα αυτά δεν υπήρξαν περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αφού τα καλώδια δεν περιείχαν πετρέλαιο σαν μονωτικό υλικό (www.offshorewindenergy.org).
Δεδομένου των συνεπειών, οι υπεύθυνοι των αιολικών πάρκων πρέπει να μεριμνήσουν για τη μείωση του κινδύνου της ρύπανσης από ατυχήματα, με την κατάλληλη σήμανση των ανεμογεννητριών. Επιπλέον, ο κίνδυνος ελαχιστοποιείται, με την αποφυγή χρήσης χημικών για την κάλυψη των θεμελίων, του πύργου και των τουρμπινών, υλικά που συχνά χρησιμοποιούνται για να προστατευθούν οι εγκαταστάσεις από το φυσικό θαλάσσιο περιβάλλον (www.offshorewindenergy.org)».
Μακροσκελέστατο κείμενο χωρίς να αποτυπώνει τις πραγματικές διαστάσεις, ότι δηλαδή δεν υφίσταται ζήτημα διαφυγής ρύπων από τις εγκαταστάσεις των ανεμογεννητριών. Ως προς τα ενδεχόμενα ατυχήματα στη ναυσιπλοΐα, καλό θα είναι αν υπάρχει αυξημένος τέτοιος κίνδυνος…….να μη μετακινούμαστε με πλοία.
« Θόρυβος και Δόνηση: Κατά την διάρκεια εγκατάστασης, λειτουργίας και απεγκατάστασης ενός παράκτιου αιολικού πάρκου, παράγεται θόρυβος. Ο θόρυβος διαδίδεται πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, αλλά και κάτω από αυτή και διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, τον αεροδυναμικό και τον μηχανικό θόρυβο (Evans, 2008). Ο αεροδυναμικός θόρυβος είναι συνδεδεμένος με την αλληλεπίδραση της τύρβης με την επιφάνεια των πτερυγίων και είναι ο κύριος μηχανισμός παραγωγής ακουστικού θορύβου. Ο μηχανικός θόρυβος προέρχεται κυρίως από τα μεταλλικά εξαρτήματα που βρίσκονται σε κίνηση ή τριβή μεταξύ τους, δημιουργείται δηλαδή από τον πολλαπλασιαστή, το σύστημα μετάδοσης κίνησης, και τη γεννήτρια. Ο θόρυβος μεταδίδεται μέσω των δομικών στοιχείων της μηχανής και εκπέμπεται από επιφάνειες όπως ο πύργος, τα πτερύγια και η άτρακτος (Θεοφιλογιαννάκος, 2009). Κατά τη διάρκεια εγκατάστασης του αιολικού πάρκου, ο θόρυβος και οι δονήσεις από τις εργασίες που λαμβάνουν χώρα μπορεί να επηρεάσουν τα πουλιά και τα θαλάσσια θηλαστικά, η επίδραση όμως αυτή θα είναι προσωρινή αφού οι εργασίες είναι μικρής διάρκειας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να αποφεύγονται οι εργασίες σε ευαίσθητες περιόδους όπως της αναπαραγωγής, ιδιαίτερα, αν η περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου βρίσκεται κοντά σε σημαντικές βιολογικές περιοχές (Evans, 2008). Στην εγκατάσταση αλλά και τη συντήρηση του αιολικού πάρκου απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συμβολή των πλοίων. Ο θόρυβος των πλοίων εξαρτάται από το μέγεθος και την ταχύτητα τους. Πλοία μεσαίου μεγέθους παράγουν ήχους με συχνότητα κυρίως μεταξύ 10 και 20 Hz και επίπεδα θορύβου μεταξύ 130 και 160 dB στο 1 m. Κατά τη λειτουργία του αιολικού πάρκου ο θόρυβος δεν φτάνει ως την ακτή, ώστε να αποτελέσει κίνδυνο ηχορύπανσης για τον άνθρωπο. Συγκεκριμένα, οι κατασκευαστές των ανεμογεννητριών δεν δίνουν έμφαση στον έλεγχο του θορύβου εφόσον οι ανεμογεννήτριες είναι τοποθετημένες σε μεγάλη απόσταση από την ακτή και τα επίπεδα θορύβου που φτάνουν σε αυτή είναι αμελητέα. Κατά την απεγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου οι επιπτώσεις από το θόρυβο και τις δονήσεις είναι οι ίδιες με τη φάση της εγκατάστασης (www.offshorewindenergy.org) ».
Ως προς το θόρυβο και τα επίπεδά του δεν υπάρχει καμία ανησυχία. Εξάλλου, οι περισσότερες υπεράκτιες θαλάσσιες περιοχές στην Ελλάδα, όπου σχεδιάζεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, δεν αποτελούν περιοχές αναπαραγωγής ευαίσθητων ή απειλούμενων ειδών.
« Θόρυβος κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Κατά την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου ο θόρυβος και οι δονήσεις προέρχονται από τις μηχανές και τα πλοία που συμμετέχουν στις εργασίες, τα εργαλεία για την τοποθέτηση των θεμελίων, τις εκρήξεις και την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών. Από μελέτες που πραγματοποιηθήκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά την διάρκεια εγκατάστασης αιολικού πάρκου, προέκυψαν επίπεδα θορύβου 250 dB στο 1 m κατά την διάρκεια των πασσαλομπήξεων. Αυτά τα υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί να προκαλέσουν μεγάλη ή μόνιμη βλάβη στο ακουστικό σύστημα των ζώων που βρίσκονται στη ζώνη επίδρασης της περιοχής εγκατάστασης του αιολικού πάρκου. Παρόλα αυτά δεν υπάρχει αρκετή επιστημονική γνώση για να καθοριστούν τα όρια του θορύβου που επιτρέπονται για την αποτροπή των συνεπειών (Nedwell et al., 2008). Κατά τη φάση εγκατάστασης του αιολικού πάρκου είναι πιθανό να διαταραχθούν πολλά είδη οργανισμών, και οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη συχνότητα του ήχου, τη διάρκεια του, αλλά κυρίως από την ευαισθησία των ειδών που διαβιούν σε αυτή. Κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης του αιολικού πάρκου, ο θόρυβος μπορεί να εκπέμπεται σε αποστάσεις μεγαλύτερες των 80 km. Οι επιδράσεις στη συμπεριφορά των θαλάσσιων οργανισμών είναι φανερές και ύστερα από πολλά χιλιόμετρα, ίσως και πάνω από 20 km. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, οι φώκιες να χάσουν την ακοή τους μέχρι και σε απόσταση 1,8 km από το έργο ενώ τα δελφίνια στα 400 m. Επιπλέον, πολλά είδη ψαριών αποπροσανατολίζονται και αποφεύγουν για μικρά χρονικά διαστήματα την περιοχή του έργου, έως ότου συνηθίσουν το θόρυβο, ενώ τα δελφίνια είναι πιθανό να αποπροσανατολιστούν ακόμη και στα 80 km. Παρόλα αυτά, ο θόρυβος και οι δονήσεις κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα παύσουν μετά το τέλος των εργασιών (Evans, 2008; www.offshorewindenergy.org).
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας του αιολικού πάρκου, ο ήχος παράγεται μέσα στο κιβώτιο ταχυτήτων και μεταδίδεται μέσα στο νερό διαμέσου της γεννήτριας. Μετρήσεις των επιπέδων θορύβου που έγιναν στον αέρα στο παράκτιο αιολικό πάρκο Horns Rev της Δανίας, όσο αφορά τις ανεμογεννήτριες και τους μεταφορείς, έδειξαν μια αμελητέα συμβολή στα επίπεδα θορύβου που παράγονται μέσα στο νερό. Ο θόρυβος που παράγεται από τις ανεμογεννήτριες στον αέρα, δεν είναι μεγαλύτερος από την συχνότητα των 1 kHz, ενώ μέσα στο νερό ξεπερνά τη συχνότητα αυτή. Ο θόρυβος μπορεί να έχει επιρροή στους βενθικούς οργανισμούς στα ψάρια και στα θαλάσσια θηλαστικά στην περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου, ενώ οι δονήσεις που παράγονται από τη λειτουργία των τουρμπινών επηρεάζουν με τη σειρά τους, τους θαλάσσιους οργανισμούς στην περιοχή των θεμελιώσεων (Linley et al.,2008). Σύμφωνα με τους Nedwell et al. (2008), ο θόρυβος που παράγεται κατά τη λειτουργία των ανεμογεννητριών, μπορεί να γίνει αντιληπτός από είδη ψαρών όπως η ρέγκα και ο βακαλάος σε αποστάσεις πολλών χιλιομέτρων, χωρίς ωστόσο, να προκαλέσει αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία των ψαριών. Η απόσταση ανίχνευσης εξαρτάται από το μέγεθος και τον αριθμό τον ανεμογεννητριών, τα ακουστικά όργανα των ψαριών, το βάθος του νερού και το στρώμα του πυθμένα. Τα ψάρια παράγουν μια ποικιλία ήχων για να επικοινωνούν μεταξύ τους, και οι ήχοι αυτοί μπορεί να ανακατευτούν με τον ήχο που εκπέμπουν οι ανεμογεννήτριες, με αποτέλεσμα να επηρεαστεί ο βαθμός αποτελεσματικότητας επικοινωνίας των ψαριών. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο ήχος από τις ανεμογεννήτριες προκαλεί ζημιά στο ακουστικό σύστημα των ψαριών, ακόμη και σε μικρές αποστάσεις των λίγων μέτρων (Nedwell et al.,2008). Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα αιολικά πάρκα Horns Rev και Nysted προκύπτει, ότι τα επίπεδα θορύβου δεν φαίνεται να προκαλούν ζημιά στα ακουστικά όργανα των θαλάσσιων θηλαστικών και δεν επηρεάζουν την συμπεριφορά τους στην περιοχή γύρω από τις ανεμογεννήτριες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η παύση λειτουργίας των ανεμογεννητριών στο αιολικό πάρκο Nysted, κατά την οποία δεν μεταβλήθηκε η παρουσία πληθυσμών φώκιας στην περιοχή (Evans, 2008) ».
α) Όπως και στο πιο πάνω κείμενο αναφέρεται ‘’ο θόρυβος και οι δονήσεις κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης θα παύσουν μετά το τέλος των εργασιών’’. Εξάλλου, οι οργανισμοί που μπορούν να μετακινηθούν, θα εγκαταλείψουν την περιοχή, αμέσως με την έναρξη των εργασιών, ενώ θα επανακάμψουν μετά την ολοκλήρωσή τους σταδιακά.
β) Σύμφωνα με τη μελέτη, αναφέρεται ότι ‘’ Παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν στοιχεία ότι ο ήχος από τις ανεμογεννήτριες προκαλεί ζημιά στο ακουστικό σύστημα των ψαριών, ακόμη και σε μικρές αποστάσεις των λίγων μέτρων. Από μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα αιολικά πάρκα της Βόρειας Θάλασσας (Horns Rev και Nysted) προκύπτει, ότι τα επίπεδα θορύβου δεν φαίνεται να προκαλούν ζημιά στα ακουστικά όργανα των θαλάσσιων θηλαστικών και δεν επηρεάζουν την συμπεριφορά τους στην περιοχή γύρω από τις ανεμογεννήτριες’’.
« Οπτική Όχληση: Η οπτική όχληση είναι κάτι υποκειμενικό και δύσκολα μπορούν να τεθούν κοινά αποδεκτοί κανόνες. Από έρευνες σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκύπτει ότι κάποιος που είναι ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι στην ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αποδέχεται τις ανεμογεννήτριες και οπτικά πολύ πιο εύκολα από κάποιον που είναι αρνητικός εξαρχής. Από τις ίδιες μελέτες, προκύπτει ότι τα αιολικά πάρκα είναι πιο αποδεκτά από αισθητικής άποψης σε ανθρώπους που είναι ενημερωμένοι για τα οφέλη που προέρχονται από την χρήση τους. Δεδομένου βεβαίως ότι οι ανεμογεννήτριες είναι κατ' ανάγκη ορατές από απόσταση, είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου εγκατάστασης και να γίνεται προσπάθεια ενσωμάτωσης τους στο τοπίο (www.cres.gr).
Η οπτική όχληση επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου χώρου εγκατάστασης και εξαρτάται από ένα αριθμό παραγόντων, όπως: Το φυσικό μέγεθος των ανεμογεννητριών. Η απόσταση των ανεμογεννητριών από τον παρατηρητή. Ο αριθμός και ο σχεδιασμός των ανεμογεννητριών. Η διάταξη του αιολικού πάρκου. Η πυκνότητα του τοπικού πληθυσμού μέσα στη ζώνη της οπτικής επιρροής του αιολικού πάρκου. Ο αριθμός των επισκεπτών της γύρω περιοχής. Το είδος του τοπίου και η ύπαρξη εναλλακτικών "μη υποβαθμισμένων" περιοχών. Οι καιρικές συνθήκες και η τοπική τοπογραφία. Η στάση των ατόμων όσο αφορά στο τοπίο και στο φυσικό κάλλος. Η αντίληψη των ατόμων για το υπάρχον επίπεδο της οπτικής καλαισθησίας. Η στάση των ατόμων ως προς την αιολική ενέργεια. (www.offshorewindenergy.org). Προφανώς ο οπτικός αντίκτυπος μικραίνει με την απόσταση στην ακτή, και γενικά υποτίθεται ότι ο οπτικός αντίκτυπος στους θεατές στη στάθμη της θάλασσας είναι αμελητέος όταν βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 8 km από την ακτή (www.offshorewindenergy.org) ».
Όπως και στο κείμενο αναφέρεται ‘’Προφανώς ο οπτικός αντίκτυπος μικραίνει με την απόσταση στην ακτή, και γενικά υποτίθεται ότι ο οπτικός αντίκτυπος στους θεατές στη στάθμη της θάλασσας είναι αμελητέος όταν βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 8 km από την ακτή’’.
« Αλιεία: Οι εγκαταστάσεις αιολικών πάρκων, θα μπορούσαν να ενισχύσουν τα επίπεδα της τοπικής αλιείας στις εκάστοτε περιοχές. Κάτι τέτοιο πραγματοποιείται λόγω τις δημιουργίας νέων ενδιαιτημάτων στις περιοχές θεμελιώσεων των ανεμογεννητριών. Τα νέα ενδιαιτήματα, θα προσελκύσουν νέα είδη ψαριών, τα οποία με τη σειρά τους μπορεί να αποτελέσουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα είδη. Από την άλλη μεριά, το ψάρεμα μπορεί να απαγορευθεί στην περιοχή του αιολικού πάρκου αλλά και στην έκταση που εκτείνονται τα καλώδια προς την ξηρά. Η περιοχή που είναι απαγορευτική για το ψάρεμα μπορεί να έχει μικρή έκταση, αλλά οι επιπτώσεις στην αλιεία είναι σημαντικές (Linley et al., 2008). Θετικές, αναφορικά στους ίδιους τους πληθυσμούς των ψαριών οι οποίοι θα αυξηθούν λόγω της δημιουργίας επιπλέον ενδιαιτημάτων και αρνητικές για τους αλιείς που θα αποκλειστούν από αυτές τις περιοχές ψαρέματος»
Αν και η θέση του κειμένου διατυπώνει ορθά τις γενικές γραμμές ως προς τις επιπτώσεις των εγκαταστάσεων στην αλιεία, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να αναφερθούν τα αλιευόμενα εμπορικά και άλλα είδη ψαριών της περιοχής, αλλά και ποιά αντισταθμιστικά οφέλη θα μπορούσαν να παραχωρηθούν προς την τοπική αλιεία, ώστε η έστω πρόσκαιρη απώλεια του εισοδήματος των αλιέων να αντικατασταθεί ή εξομαλυνθεί σταδιακά.
« Σύγκρουση Μεταξύ των Χρηστών της Θάλασσας: Οι εγκαταστάσεις υπεράκτιων αιολικών πάρκων θα επηρεάσουν τους χρήστες των παράκτιων υδάτων και οι επιπτώσεις αναμένεται να είναι πολύ μεγάλες αν τα πάρκα αναπτύσσονται κοντά σε κύριες γραμμές ναυσιπλοΐας, σε αεροπορικές γραμμές, σε περιοχές που λαμβάνουν χώρα στρατιωτικές δραστηριότητες, αλλά και σε περιοχές σημαντικές για τη χλωρίδα και την πανίδα.
Τα αιολικά πάρκα πρέπει να εγκαθίστανται μακριά από τις εθνικές ή παγκόσμιες γραμμές ναυσιπλοΐας, διότι η κίνηση σε αυτές τις περιοχές είναι ήδη αυξημένη και θα επιβαρυνθεί από την κίνηση λόγω των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το αιολικό πάρκο.
Απαγορεύεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε στρατιωτικές περιοχές, διότι τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που εκπέμπονται από τις καλωδιώσεις, πιθανώς, να επηρεάσουν τη λειτουργία των στρατιωτικών ραντάρ.
Η ανάπτυξη ενός αιολικού πάρκου έχει επιπτώσεις στους ψαράδες της περιοχής, με πιο σημαντική την απώλεια των περιοχών ψαρέματος. Επιπλέον, μπορεί να περιορίσει τις δραστηριότητες αναψυχής και να προκαλέσει μείωση στον αριθμό τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή (www.offshorewindenergy.org) ».
Οι χρήστες του υπεράκτιου χώρου της θαλάσσιας περιοχής των εγκαταστάσεων, εκ των πραγμάτων μετακινούνται σε άλλη περιοχή, από τα νέα δεδομένα της περιοχής. Το ερώτημα που θα πρέπει να διερευνηθεί και με σαφήνεια να απαντηθεί είναι αν η όλη εγκατάσταση του αιολικού πάρκου θα επηρεάσει και μέχρι ποιού βαθμού τις κολυμβητικές δραστηριότητες των λουόμενων στον παράκτιο χώρο. Εξάλλου, χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση αν και κατά πόσο θα επηρεαστούν από το αιολικό πάρκο, η φύση και η δομή των γειτονικών παραλιών (π.χ. Ραφήνα, Αγ.Νικόλαος-Λούτσα, Μάτι, Αγ. Ανδρέας, Ζούμπερι, Ν.Μάκρη, Μαραθώνας, Σχοινιάς). Σημειώνεται ότι το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών έχει αποτυπώσει το καθεστώς μεταφοράς των ιζημάτων στην περιοχή, ενώ υπάρχει και η υδρογραφία της περιοχής από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Ναυτικού.
« Πουλιά: Οι επιπτώσεις των αιολικών πάρκων στην ορνιθοπανίδα είναι ποικίλες και εξαρτώνται από πολλούς παράγοντες, όπως τα ειδικά χαρακτηριστικά του έργου, οι βιότοποι, καθώς και τα είδη και οι πληθυσμοί των πουλιών που επηρεάζονται. Οι δυνητικές επιπτώσεις ενός αιολικού πάρκου στους πληθυσμούς των πουλιών, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής:-Άμεση θανάτωση λόγω πρόσκρουσης στα πτερύγια των τουρμπινών.- Ενόχληση που οδηγεί σε εκτόπιση των πουλιών και των γραμμών πτήσεων που αυτά χρησιμοποιούν μακριά από το αιολικό πάρκο, το αποκαλούμενο ως "φράγμα ανάσχεσης" (barrier effect).- Άμεση απώλεια βιοτόπου σαν αποτέλεσμα της κατασκευής των τουρμπινών και των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων (Fielding et.al. 2006, Percival 2006, Langston & Pullan 2004).
Άμεση θνησιμότητα ή θανάσιμοι τραυματισμοί πουλιών προκαλούνται όχι μόνο λόγω σύγκρουσης με τα πτερύγια, αλλά και με τους πυλώνες των ανεμογεννητριών. Μελέτες στο παράκτιο αιολικό πάρκο Tuno Knob της Δανίας έδειξαν ότι οι συγκρούσεις πάνω στα περιστρεφόμενα πτερύγια των ανεμογεννητριών αποτελούν σπάνιο γεγονός (www.we-at-sea.org). Παρόλα αυτά, η μικρή αυτή αύξηση της θνησιμότητας μπορεί να αποδειχθεί σοβαρή, για είδη όπως τα μεγάλα αρπακτικά  (π.χ. αετοί, γύπες) που αργούν να ωριμάσουν αναπαραγωγικά και επιπλέον έχουν χαμηλή παραγωγικότητα, καθώς και στις περιπτώσεις που αφορά σε σπάνια ή προστατευόμενα είδη (De Lucas et.al. 2004).
Η εκτόπιση πουλιών από τις περιοχές των παράκτιων αιολικών πάρκων ισοδυναμεί με απώλεια βιοτόπου. Εκτόπιση μπορεί να προκληθεί κατά τη φάση κατασκευής και λειτουργίας του πάρκου και μπορεί να οφείλεται είτε στην παρουσία των ανεμογεννητριών, είτε στις μετακινήσεις πλοίων και προσωπικού για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων. Το μέγεθος της όχλησης ποικίλει, ανάλογα με τη θέση και τα είδη της ορνιθοπανίδας που επηρεάζονται και για αυτό πρέπει να εκτιμάται κατά περίπτωση. Οι επιπτώσεις στη συμπεριφορά των πουλιών ποικίλουν όχι μόνο μεταξύ διαφορετικών ειδών αλλά και μεταξύ ατόμων του ίδιου είδους, ανάλογα με το στάδιο του κύκλου ζωής στο οποίο βρίσκονται (διαχείμαση, πτερόρροια, αναπαραγωγή), το μέγεθος του τοπικού πληθυσμού και το βαθμό εξοικείωσης του πτηνού με το έργο (Percival 2006; www.we-at-sea.org). Το μέγεθος της άμεσης απώλειας ενδιαιτημάτων λόγω της κατασκευής ενός αιολικού πάρκου, εξαρτάται από το μέγεθος του πάρκου αλλά, σε γενικές γραμμές είναι μικρό ανά ανεμογεννήτρια. Συνήθως, η άμεση απώλεια ενδιαιτήματος υπολογίζεται στο 2-5% της έκτασης που καταλαμβάνει το πάρκο (Fox et al., 2006)».
Η περιοχή δεν έχει χαρακτηριστεί ως σημαντική για την ορνιθοπανίδα της ευρύτερης περιοχής, αλλά ούτε εμπεριέχει μεταναστευτικούς διαδρόμους για τα μεταναστευτικά πτηνά. Επίσης, στην υπόψη υπεράκτια περιοχή του Ευβοϊκού δεν έχουν καταγραφεί σπάνια ή προστατευόμενα είδη, αλλά ούτε βεβαίως και τα μεγάλα αρπακτικά πτηνά. Όσο για τους γλάρους, που είναι πολυάριθμοι στην περιοχή, αυτοί μετά από μια περίοδο προσαρμογής τους στο νέο περιβάλλον, θα εγκατασταθούν στην περιοχή, καθώς στις βάσεις των ανεμογεννητριών, πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, θα βρίσκουν ενδιαίτημα για να αναπαύονται και να τρώγουν με ηρεμία την τροφή τους. Ωστόσο, το ζήτημα της πρόσκρουσής τους πάνω στις ανεμογεννήτριες έχει ερευνηθεί διεξοδικά, και σε γενικές γραμμές μόνο ασθενικά και υπερήλικα άτομα πτηνών μπορούν να θανατωθούν.
___________
Συμπερασματικά, θα επαναλάβουμε όσα προβλέπονται και διατυπώνονται στην προμελέτη του υπεράκτιου αιολικού πάρκου στον κόλπο των Πεταλιών, για τις επιπτώσεις στην περιοχή του νότιου Ευβοϊκού.
1.    Οι επιπτώσεις στους πλαγκτονικούς οργανισμούς από την κατασκευή είναι αμελητέες, καθώς αναμένεται μόνο μικρή διαταραχή λόγω της αιώρησης των ιζημάτων στα σημεία εγκατάστασης των πύργων. Με το πέρας της εγκατάστασης θα υπάρξει άμεση επάνοδος στις προηγούμενες δομές. Επιπλέον, στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν τα προστατευόμενα λιβάδια από τα θαλάσσια φανερόγαμα Posidonia oceanica ή Cymodocea nodosa.
2.    Το μέγεθος της μεταβολής του πυθμένα της θάλασσας δεν θα επηρεασθεί σημαντικά, αφού παρατηρούνται μικρές και πρόσκαιρες οχλήσεις. Κατά τη φάση θεμελίωσης των ανεμογεννητριών και κατά τη φάση τοποθέτησης του υποθαλάσσιου καλωδίου, θα επηρεαστούν μερικώς τα χαρακτηριστικά των ιζημάτων στην άμεση ζώνη επιρροής του έργου. Στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι πύργοι των ανεμογεννητριών και τα υποβρύχια καλώδια θα υπάρξει κάποια τοπική όχληση των ενδιαιτημάτων, η οποία όμως θα είναι πρόσκαιρη και περιορισμένη τοπικά.
3.    Η πιο πάνω παρέμβαση θα επηρεάσει και τις βενθικές κοινότητες που διαβιούν στην περιοχή, όμως, θα είναι μικρής διάρκειας και άμεσα αναστρέψιμη μετά το τέλος των εργασιών κατασκευής. Επίσης, η μικρή αυτή απώλεια θα αντισταθμιστεί από νέες βενθικές κοινότητες, συνήθως γειτονικές, που θα επαναποικήσουν τη βάση, την επιφάνεια του πύργου των ανεμογεννητριών και τα καλώδια. Στα πρώτα στάδια της επιστροφής των θαλάσσιων οργανισμών θα εμφανιστούν είδη ανθεκτικά στις ανθρώπινες διαταραχές και στη συνέχεια σταδιακά οι βενθικές κοινότητες θα οδηγούνται στην προηγούμενη κατάστασή τους.
4.    Θα παρατηρηθεί μερική έως πολύ μικρή αιώρηση των ιζημάτων που θα οδηγήσει σε προσωρινή αύξηση της θολότητας της υδάτινης στήλης, μεταβάλλοντας σε μικρό βαθμό τα φυσικοχημικά γνωρίσματα στο θαλάσσιο χώρο και τοπικά. Σημειώνεται ότι επειδή στην ευρύτερη περιοχή της ακτογραμμής δεν εκβάλλουν ποταμοί συνεχούς ροής, παρά μόνο χείμαρροι, δεν υπάρχει στη θαλάσσια περιοχή τροφοδοσία και προσφορά λεπτομερούς υλικού από ιζήματα. Έτσι, η οποιαδήποτε αιώρηση ιζήματος, λόγω της φύσης και δομής του, έχει περιορισμένη χρονική διάρκεια και η απόκρισή της για τη θολερότητα του θαλάσσιου χώρου θα είναι περιορισμένη χρονικά και τοπικά.
5.    Σχετικά με την ορνιθοπανίδα της περιοχής, οι θαλάσσιες εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου δεν θα την επηρεάζουν στο ελάχιστο, καθώς έχουν τοπικό χαρακτήρα και δεν αλλοιώνουν τις περιοχές τροφοληψίας και αναπαραγωγής. Η περιοχή προσαιγειάλωσης δεν έχει κανένα οικολογικό ενδιαφέρον για την ορνιθοπανίδα, οπότε οι εργασίες τοποθέτησης του καλωδίου δεν έχουν καμία επίπτωση στην ορνιθοπανίδα. Οι επιπτώσεις γενικά θα είναι αμελητέες και γρήγορα αναστρέψιμες, εφόσον τα εργοτάξια θα καταλάβουν πολύ μικρό χώρο.
6.    Από την εγκατάσταση του έργου δεν θα μεταβληθούν οι υδροδυναμικές συνθήκες της θαλάσσιας περιοχής, λόγω της μεγάλης απόστασης που έχουν μεταξύ τους οι ανεμογεννήτριες. Οι εργασίες, τόσο στο θαλάσσιο τμήμα του όσο και στο χερσαίο, δεν εμπλέκονται καθόλου προστατευόμενες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν επιπτώσεις. Το βόρειο άκρο του αιολικού πάρκου βρίσκεται σε απόσταση 5 km από την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου στο Σχοινιά - Μαραθώνα. Οι εργασίες για το θαλάσσιο αιολικό πάρκο δεν θα αλλοιώσουν τις οικολογικές δομές του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά - Μαραθώνα, εφόσον δε θα διαταραχθούν οι οικότοποι, οι ροές ενέργειας και μάζας του υγροτόπου.
7.    Τα πλωτά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του πάρκου, θα εκπέμπουν SO2 , NO x, CO και PM 10. Η απόσταση όμως από την ακτή και ο μικρός αριθμός των πλοίων που θα χρησιμοποιηθούν, θα έχει αμελητέες επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της υπόψη περιοχής. Όσον αφορά τα χερσαία εργοτάξια οι κύριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι αιωρούμενα σωματίδια (εκσκαφές, χωματισμοί, μεταφορικό έργο) και τυπικές εκπομπές μηχανών (ΝΟ x , CO). Λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας των χερσαίων εργοταξίων οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον θα είναι αμελητέες.
8.    Οι αποστάσεις του πάρκου από τους οικισμούς είναι μεγαλύτερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες, ενώ επιπλέον και η ιδιομορφία της θέσης εγκατάστασης του έργου στο θαλάσσιο χώρο διευκολύνει στον περιορισμό δημιουργούμενης όχλησης στους κατοίκους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα δημιουργηθεί χαμηλός θόρυβος από τις εργασίες εκσκαφής, τις εργασίες μεταφοράς και τη μεταφορά.
9.    Ο θόρυβος και οι δονήσεις από την κατασκευή δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη επίδραση στο βένθος της περιοχής, ούτε επηρεάζουν ιδιαίτερα την ιχθυοπανίδα και τα άλλα ασπόνδυλα. Στην περιοχή δεν υπάρχουν θαλάσσια ή έχει παρατηρηθεί σποραδική εμφάνισή τους και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής της εγκατάστασης.
10.    Από τις εργασίες τοποθέτησης του υπογείου καλωδίου στη ξηρά, ο μέγιστος αποδεκτός θόρυβος είναι στα 75 dB σε απόσταση 1 m από τις κοντινότερες οικίες. Επίσης, κατά τη φάση κατασκευής δεν θα υπάρξει εκπομπή ακτινοβολιών.
11. Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένεται καμία μορφολογική επίπτωση στον πυθμένα από κανένα τμήμα του εξεταζόμενου έργου. Επιπλέον, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα εδαφολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας περιοχής του έργου, αλλά και της θέση προσαιγειάλωσης. Μετά το πέρας της κατασκευής οι βενθικές κοινότητες θα επανακάμψουν και μάλιστα πιθανώς και περισσότερο πλούσιες, εφόσον θα υπάρχουν επιπλέον υποστρώματα (πύργοι ανεμογεννητριών) ως ενδιαιτήματα. Αυτό θα ωφελήσει τη θαλάσσια πανίδα καθώς θα αυξηθεί η τροφή και οι θέσεις αναπαραγωγής. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση στο βένθος από τη λειτουργία του πάρκου.
12.Ο υδροδυναμισμός και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας περιοχής δεν αλλοιώνονται καθόλου. Επομένως, δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ή απώλεια θρεπτικών αλάτων στην περιοχή και η θαλάσσια χλωρίδα, αλλά και οι πλαγκτονικοί οργανισμοί δεν θα επηρεαστούν.
13. Στην περιοχή του αιολικού πάρκου θα απαγορευτεί η αλιεία με δίχτυα (συρόμενα ή μη). Το γεγονός αυτό είναι θετικό για τη θαλάσσια πανίδα. Η απώλεια της περιοχής αλίευσης δεν θα έχει καμία οικονομική επίπτωση στους αλιείς, εφόσον θα αντισταθμίσουν αυτή την περιοχή με γειτονικές. Επιπλέον, δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ή μείωση σε θρεπτικά άλατα στη θαλάσσια περιοχή για να επηρεασθούν οι δομές των πληθυσμών και η λειτουργία του πάρκου θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα και τα θαλάσσια ασπόνδυλα.
14. Η λειτουργία των ανεμογεννητριών δεν ασκεί καμία περιβαλλοντική πίεση στη χερσαία χλωρίδα και πανίδα της ευρύτερης περιοχής.
15. Σχετικά με την ορνιθοπανίδα, δεν υπάρχει ελληνική εμπειρία για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Ωστόσο, έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες για το θέμα από διάφορους επιστημονικούς οργανισμούς και μη κερδοσκοπικού οργανισμούς της Ευρώπης και των Η.Π.Α., ενώ παράλληλα υπάρχουν περιβαλλοντικές εκθέσεις υφιστάμενων θαλασσίων αιολικών πάρκων. Η διεθνής εμπειρία δείχνει λοιπόν, ότι ο κίνδυνος συγκρούσεων πτηνών σε ανεμογεννήτριες είναι μηδαμινός καθώς τα πτηνά αλλάζουν πορεία πολύ πριν πλησιάσουν μια ανεμογεννήτρια (100 με 200 m ανάλογα με το είδος). Άλλωστε και στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφθεί μέχρι στιγμής περιστατικό στα χερσαία αιολικά πάρκα.
16. Το πάρκο δεν εμπλέκεται με καμία προστατευόμενη περιοχή, αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία και έτσι δεν αναμένονται επιπτώσεις. Ακόμα, η λειτουργία του δεν θα αλλοιώσει τις οικολογικές δομές του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά - Μαραθώνα, εφόσον δε θα διαταραχθούν οι οικότοποι, οι ροές ενέργειας και μάζας του υγροτόπου.
17. Κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου δεν υπάρχει καμία αέρια εκπομπή από τις ανεμογεννήτριες και τα υποθαλάσσια καλώδια με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επίπτωση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον.
18. Ο θόρυβος που θα δημιουργείται από τις ανεμογεννήτριες του προτεινόμενου αιολικού πάρκου ακόμα και σε πολύ κοντινή απόσταση σε αυτές είναι μικρότερος από το θόρυβο που επικρατεί σε περιβάλλον γραφείου (60 dB(A)), ενώ σε λίγο μεγαλύτερη απόσταση (500 m) το επίπεδο του θορύβου μειώνεται περαιτέρω και είναι λίγο υψηλότερο από το θόρυβο σε μια κατοικία (45 dB(A)). Ως εκ τούτου, η ακουστική όχληση στους οικισμούς αναμένεται να είναι πρακτικά αμελητέα λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης του έργου από αυτές.
19. Επιπλέον, οι ανεμογεννήτριες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δονήσεις, ενώ λαμβάνει χώρα εκτεταμένη χρήση ελαστικών συνδέσμων καθώς και ενίσχυση της ηχομόνωσης του κελύφους των ανεμογεννητριών. Τέλος, υπάρχει προοπτική για βελτίωση επιμέρους τμημάτων της ανεμογεννήτριας, κυρίως του πολλαπλασιαστή στροφών και της ηλεκτρογεννήτριας.
20. Οι βασικοί άξονες κίνησης των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας είναι πάντοτε προς νότιες κατευθύνσεις μακριά από το χώρο του έργου, ενώ και η άλλη βασική ακτοπλοϊκή γραμμή στην ευρύτερη περιοχή του έργου, αυτής της σύνδεσης της Αττικής με τα Στύρα Ευβοίας, βρίσκεται πολύ μακριά από την περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου και ως εκ τούτου δεν υπάρχει εμπλοκή με την οποιαδήποτε μορφής ναυσιπλοΐας. Για το προτεινόμενο έργο, ωστόσο, οι θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών με σημείο εκκίνησης το επίπεδο της θάλασσας, σε συνδυασμό με τη θέση του έργου σχεδόν εκμηδενίζει τη πιθανή συσχέτισή του με αεροπορικές δραστηριότητες.
21. Όσον αφορά τις διαδικασίες αναψυχής, πρόκειται για δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ακτή και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το εξεταζόμενο έργο. Η οπτική όχληση από το θαλάσσιο αιολικό πάρκο είναι ασήμαντη αφού οι 90 ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν σε έξι σειρές κάθετες προς τις ακτές της Αττικής και σε απόσταση 12 km από αυτές. (πηγές: σταχυολόγηση από α) http://www.eletaen.gr/drupal/sites/default/files/anemologia/GARAKIS.pdf , Α. Καράλη, K. Γκαράκης, Δ. Καλιαμπάκος, Δ. Δαμίγος, 2011, Πρόσφατες απόψεις για τη δημόσια αποδοχή των θαλάσσιων αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνέδριο EWEA OFFSHORE 2011, Άμστερνταμ- ΕΜΠ, Εργαστήριο Μεταλλευτικής Τεχνολογίας & Περιβαλλοντικής Μεταλλευτικής, β) μεταπτυχιακή διατριβή ‘’Μ .Τριανταφυλλίδου, 2012. Περιβαλλοντική διερεύνηση των παράκτιων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση στις βιολογικές επιπτώσεις-Μεταπτυχιακή Πρόγραμμα, Επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων, ΕΜΠ, http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/5976/3/triantafyllidoum_renewable.pdf, γ) πτυχιακή εργασία Χρ.Ζήσης, 2011. Μελέτη και μοντελοποίηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ΤΕΙ, Χανιά- http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/sdfp/2011/ZisisChristos/attached-document-1302857336-272719-20620/Zisis2011.pdf )
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...