_______________

" In all things of Nature, there is something of the marvelous" (Aristotle -Parts of Animals, I.645A16)

" Nature ......loves simplicity and unity" ( J. Kepler -Apologia)


****** Για το Περιβάλλον, τη Βιώσιμη Προοπτική και ......άλλα Σημαντικά!

(http://sites.google.com/site/perivalloncom/
http://www.perivallon.com, http://envifriends2.blogspot.com, http://envifriends.blogspot.com)
_______________

* ΦΥΣΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ----- * ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΑ -

- Ο ΚΑΙΡΟΣ -

- (1/2). Επιπτώσεις στο Θαλάσσιο Περιβάλλον από το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο Ν.Ευβοϊκού, κόλπος Πεταλιών (Α΄ Μέρος– Στοιχεία της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων)

Προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του αιολικού πάρκου Πεταλιών
Με αφορμή μια πρόσφατη μεταπτυχιακή διατριβή και που σε ορισμένα κεφάλαιά της αφιερώνονται στη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στην περιοχή του Ν. Ευβοϊκού, ανοιχτά του κόλπου των Πεταλιών, και για τις επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον της περιοχής, θα θέλαμε να συμβάλλουμε σε περισσότερο τεκμηριωμένες απόψεις με εγκυρότητα σε παρόμοια ζητήματα. Προς τούτο επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε το ζήτημα σε δύο μέρη. Στο α) μέρος, σε αυτή την ανάρτηση περιέχονται στοιχεία από την ‘’Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Πλειάδες Αιολική Α. Ε., 2007, και τις εκτιμώμενες επιπτώσεις τόσο στη φάση εγκατάστασης, όσο και στη φάση λειτουργίας του αιολικού πάρκου και στο β) μέρος, σε επόμενη ανάρτηση, παραθέτουμε κριτική ανάλυση και σχολιασμό για στοιχεία που περιέχονται στην προαναφερθείσα μεταπτυχιακή διατριβή, τα οποία φρονούμε ότι χρίζουν αναθεώρησης, καθώς παρόμοια έργα υποδομών αφενός οριοθετούν το ενεργειακό μέλλον της χώρας και αφετέρου η περιβαλλοντική διάσταση οφείλει να προσεγγίζεται χωρίς ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, αντιπολιτευτικές στρατηγικές και τοπικιστικές επιδιώξεις. Πρωτίστως, οι περιβαλλοντικές συνιστώσες έχουν την ανάγκη πολυεπιστημονικής και έγκυρης κριτικής, που μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεργασία ειδικών πραγματικά επιστημόνων, της κοινωνίας και των υπευθύνων φορέων της Πολιτείας.
Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από την Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων -Πλειάδες Αιολική Α. Ε., 2007.
« Η δανέζικη εταιρία RAMBOLL σε συνεργασία με την ελληνική εταιρία ΙΤΑ (International Technological Applications), ανέλαβαν την εκπόνηση μελέτης για την εγκατάσταση παράκτιου αιολικού πάρκου στον Ελλαδικό χώρο. Εξετάζοντας σχολαστικά μια σειρά τεχνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων επιλέχθηκε η εγκατάσταση θαλάσσιου αιολικού πάρκου στον κόλπο των Πεταλιών βορειοανατολικά της Ραφήνας, στο θαλάσσιο χώρο του νότιου Ευβοϊκού. Η συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης επιλέχθηκε ανάμεσα σε άλλες διότι εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα. Είναι η μοναδική θέση στην Ελλάδα που ενώ εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση από τις ακτές δηλαδή σε αποστάσεις από 2 έως 12 km παραμένει σχετικά αβαθής μέχρι ένα βάθος 40 m, όπου μπορεί να είναι τεχνικά εφικτή η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Χαρακτηρίζεται από ισχυρό αιολικό δυναμικό, συγκεκριμένα μια μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου της τάξης των 8,5 m/s σε ένα ύψος 90 m από την επιφάνεια της θάλασσας, ενώ παράλληλα προστατεύεται από τους έντονους κυματισμούς. Επίσης, η περιοχή είναι χαμηλού σεισμικού κινδύνου, πράγμα που μειώνει τις πιθανότητες φθοράς της εγκατάστασης και η θέση εγκατάστασης δεν εμπλέκεται με καμία προστατευόμενη περιοχή. Η θέση του αιολικού πάρκου είναι μοναδική γιατί βρίσκεται κοντά στο μεγαλύτερο κέντρο ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας (Αττική) και έτσι, έχει τη δυνατότητα να προσθέσει μία σημαντική ενεργειακή πηγή και μάλιστα ανανεώσιμη στο νότιο ηλεκτρικό σύστημα αυτής, αποφορτίζοντας το σημερινό δίκτυο που είναι ήδη σε κρίσιμη φόρτιση....(για περισσότερα)

Το θαλάσσιο αιολικό πάρκο θα αποτελείται από 90 ανεμογεννήτριες που θα τοποθετηθούν σε έξι σειρές κάθετες προς τις ακτές της Αττικής, σε απόσταση 12 km από αυτές. Οι ανεμογεννήτριες θα είναι οριζοντίου άξονα, τριπτέρυγες, ονομαστικής ισχύος 5000 KW. Το ύψος των πύργων θα είναι 90 m και η διάμετρος του ρότορα 126m. Το συνολικό ύψος κάθε ανεμογεννήτριας υπολογίζεται να είναι πάνω από 150 m. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του αιολικού πάρκου θα είναι 450 MW, ποσό που υπερβαίνει το μισό της μέχρι σήμερα εγκατεστημένης ισχύος από τα αιολικά πάρκα σε όλη την επικράτεια, τα οποία κατασκευάστηκαν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Οι ανεμογεννήτριες θα απέχουν μεταξύ τους περίπου 400 m όταν ανήκουν στην ίδια σειρά, ενώ οι σειρές θα απέχουν μεταξύ τους περίπου 1 χιλιόμετρο. Για την θεμελίωση των ανεμογεννητριών προτείνονται δύο διαφορετικοί τύποι θεμελίωσης. Ο πρώτος αναφέρεται σε σωληνωτό χαλύβδινο θεμέλιο, έχει σωληνοειδές σχήμα και η τοποθέτησή του δεν απαιτεί εργασίες προετοιμασίας πυθμένα. Για την εγκατάσταση του απαιτούνται δύο έως τέσσερις ημέρες για κάθε θεμέλιο. Ο δεύτερος τρόπος θεμελίωσης αναφέρεται στην εγκατάσταση θεμελίου από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την τοποθέτηση των θεμελίων αυτού του τύπου απαιτείται η διενέργεια ορισμένων εργασιών προετοιμασίας του πυθμένα. Τα υποθαλάσσια καλώδια θα είναι κατασκευασμένα από χαλκό τύπου XLPE, τριπολικά, με οπλισμό και εξωτερικό περίβλημα. Τα καλώδια θα μεταφερθούν με πλοίο στη θέση όπου πρέπει να τοποθετηθούν, και θα υπάρξει μέριμνα ώστε να κατασκευαστούν εξαρχής στο απαιτούμενο μήκος με εργοστασιακές συνδέσεις, προκειμένου να αποφευχθεί η ανάγκη επιτόπου σύνδεσης των υποβρύχιων καλωδίων. Για λόγους προστασίας των καλωδίων πέρα από τον οπλισμό που χρησιμοποιείται και την εξωτερική θωράκιση θα πραγματοποιηθεί και ταφή των καλωδιώσεων με τη βοήθεια τηλεχειριζόμενου υποβρυχίου οχήματος (ROV) μέσω του οποίου το καλώδιο θάβεται σε κατάλληλο αυλάκι με τη χρήση συσκευής πίδακα αερίου. Ειδικά στο σημείο προσέγγισης στη ξηρά θα γίνει ταφή των καλωδίων σε βάθος ενός μέτρου με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού πλεύσης από δύτες. Η διασύνδεση του αιολικού πάρκου με το δίκτυο επιτυγχάνεται με την δημιουργία ενός πλωτού υποσταθμού στην περιοχή εγκατάστασης του θαλάσσιου αιολικού πάρκου και ύστερα μέσω των υποθαλάσσιων καλωδίων υψηλής τάσης θα πραγματοποιηθεί σύνδεση με το υπάρχον ενεργειακό κέντρο της Παλλήνης (Πλειάδες Αιολική Α. Ε., 2007).

Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από το Υπεράκτιο Αιολικό Πάρκο στο Κόλπο των Πεταλιών: Με βάση τη Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Πλειάδες Αιολική Α. Ε., 2007), οι εκτιμώμενες επιπτώσεις τόσο στη φάση εγκατάστασης, όσο και στη φάση λειτουργίας του αιολικού πάρκου είναι οι ακόλουθες.
- Φάση εγκατάστασης: Οι επιπτώσεις του έργου στα μορφολογικά χαρακτηριστικά του πυθμένα περιορίζονται μόνο κατά τη φάση κατασκευής. Κατά τη φάση θεμελίωσης των ανεμογεννητριών με θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, θα εκτελεσθούν εργασίες προετοιμασίας του θαλάσσιου πυθμένα, προκειμένου να αφαιρεθεί το ακατάλληλο στρώμα εδάφους. Από αυτή τη διαδικασία θα υπάρξει κάποια μεταβολή της μορφολογίας του θαλάσσιου πυθμένα. Από την άλλη μεριά, χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του σωληνωτού θεμελίου, δεν απαιτούνται διεργασίες προετοιμασίας του πυθμένα και η μεταβολή στην μορφολογία του βυθού θα είναι αμελητέα. Το μέγεθος αυτής της μεταβολής θα εξαρτηθεί από την υφιστάμενη μορφολογία του θαλάσσιου πυθμένα στις θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών, η οποία σε αυτή τη φάση του έργου δεν είναι γνωστή. Στη θέση προσαιγειάλωσης η μορφολογία δεν θα επηρεασθεί σημαντικά, αφού παρατηρούνται μικρές οχλήσεις λόγω της ταφής του καλωδίου. Το ίδιο ισχύει και για το τμήμα όδευσης της υπόγειας γραμμής υψηλής τάσης αφού το καλώδιο θα εγκατασταθεί υπόγεια ακολουθώντας την υφιστάμενη μορφολογία.
Κατά τη φάση θεμελίωσης των ανεμογεννητριών και κατά τη φάση τοποθέτησης του υποθαλάσσιου καλωδίου, θα επηρεαστούν μερικώς τα χαρακτηριστικά των ιζημάτων στην άμεση ζώνη επιρροής του έργου. Θα παρατηρηθεί αιώρηση των ιζημάτων που θα οδηγήσει σε αύξηση της θολότητας της υδάτινης στήλης, μεταβάλλοντας σε μικρό βαθμό τα φυσικοχημικά γνωρίσματα της περιοχής για όσο χρόνο διαρκεί η φάση κατασκευής του υποθαλάσσιου τμήματος του έργου. Στα σημεία που θα τοποθετηθούν οι πύργοι των ανεμογεννητριών και τα υποβρύχια καλώδια θα υπάρξει κάποια τοπική όχληση των ενδιαιτημάτων λόγω των εκσκαφών και των εργασιών θεμελιώσεων. Η αιώρηση των ιζημάτων θα φέρει τοπική μείωση του ηλιακού φωτός στην υδάτινη στήλη με αποτέλεσμα κάποια μικρή μείωση της πρωτογενούς παραγωγής. Αυτή η παρέμβαση θα επηρεάσει και τις βενθικές κοινότητες που διαβιούν στην περιοχή, όμως, θα είναι μικρής διάρκειας και άμεσα αναστρέψιμη μετά το τέλος των εργασιών κατασκευής. Επίσης, η μικρή αυτή απώλεια θα αντισταθμιστεί από νέες βενθικές κοινότητες, συνήθως γειτονικές, που θα επαναποικήσουν τη βάση, την επιφάνεια του πύργου των ανεμογεννητριών και τα καλώδια. Στα πρώτα στάδια της επαναποίκησης θα εμφανιστούν είδη ανθεκτικά στις ανθρώπινες διαταραχές και στη συνέχεια οι κοινότητες θα οδηγούνται στην προηγούμενη κατάσταση. Οι επιπτώσεις στους πλαγκτονικούς οργανισμούς από την κατασκευή είναι αμελητέες, καθώς αναμένεται μόνο μικρή διαταραχή λόγω της αιώρησης των ιζημάτων στα σημεία εγκατάστασης των πύργων. Με το πέρας της εγκατάστασης θα υπάρξει άμεση επάνοδος στις προηγούμενες δομές. Επιπλέον, στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν λιβάδια Posidonia oceanica ή Cymodocea nodosa και έτσι η βασική χλωρίδα της θαλάσσιας περιοχής συνίσταται στο φυτοβένθος και το φυτοπλαγκτό. Η αιώρηση των ιζημάτων θα οδηγήσει σε μικρή μείωση της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά αυτή η περιβαλλοντική πίεση θα είναι βραχυχρόνια και άμεσα αναστρέψιμη με το τέλος των εργασιών κατασκευής.
Η ιχθυοπανίδα και τα ασπόνδυλα της περιοχής θα επηρεασθούν σε μικρό βαθμό κατά τη φάση κατασκευής, αφού θα υπάρξει τοπική όχληση των περιοχών τροφοληψίας στα σημεία που θα εγκατασταθούν οι ανεμογεννήτριες. Η επίπτωση αυτή όμως, θα έχει τοπικό χαρακτήρα, καθώς οι πληθυσμοί χρησιμοποιούν την ευρύτερη περιοχή του Νοτίου Ευβοϊκού για τροφοληψία. Αξίζει να αναφερθεί, ότι όχληση στις θέσεις τροφοληψίας θα παρατηρηθεί αυστηρά εκεί που θα λάβει χώρα αιώρηση των ιζημάτων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την κατασκευή μόνο μιας ή δύο ανεμογεννητριών ταυτόχρονα, συνηγορεί στον υπερ-τοπικό χαρακτήρα της συγκεκριμένης επίπτωσης, και μετά το πέρας των εργασιών θα επανέλθουν στην αρχική κατάσταση.
Στην περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου, δεν υπάρχουν θαλάσσια θηλαστικά (ο πληθυσμός του Ρινοδέλφινου Tursiops truncates έχει παρατηρηθεί στον Κόλπο του Αλιβερίου είναι πάρα πολύ μακριά από το Έργο) και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής. Οι θαλάσσιες εργασίες δεν ασκούν καμία περιβαλλοντική πίεση στη χερσαία χλωρίδα και πανίδα της περιοχής. Στο σημείο προσαιγειάλωσης η βλάστηση είναι πολύ περιορισμένη, χωρίς την ύπαρξη υγροτοπικών ειδών, και έτσι δεν υπάρχουν αξιόλογες επιπτώσεις κατά τη τοποθέτηση του καλωδίου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην ακτή, ενώ στη χερσαία πανίδα οι επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες και γρήγορα αναστρέψιμες.
Σχετικά με την ορνιθοπανίδα της περιοχής, οι θαλάσσιες εργασίες κατασκευής του αιολικού πάρκου δεν θα την επηρεάζουν στο ελάχιστο, καθώς έχουν τοπικό χαρακτήρα και δεν αλλοιώνουν τις περιοχές τροφοληψίας και αναπαραγωγής. Η περιοχή προσαιγειάλωσης δεν έχει κανένα οικολογικό ενδιαφέρον για την ορνιθοπανίδα, οπότε οι εργασίες τοποθέτησης του καλωδίου δεν έχουν καμία επίπτωση στην ορνιθοπανίδα. Οι επιπτώσεις γενικά θα είναι αμελητέες και γρήγορα αναστρέψιμες, εφόσον τα εργοτάξια θα καταλάβουν πολύ μικρό χώρο.
Από την εγκατάσταση του έργου δεν θα μεταβληθούν οι υδροδυναμικές συνθήκες της θαλάσσιας περιοχής, λόγω της μεγάλης απόστασης που έχουν μεταξύ τους οι ανεμογεννήτριες.
Οι εργασίες, τόσο στο θαλάσσιο τμήμα του όσο και στο χερσαίο, δεν εμπλέκονται καθόλου προστατευόμενες περιοχές, αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν επιπτώσεις. Το βόρειο άκρο του αιολικού πάρκου βρίσκεται σε απόσταση 5 km από την προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Πάρκου στο Σχοινιά - Μαραθώνα. Οι εργασίες για το θαλάσσιο αιολικό πάρκο δεν θα αλλοιώσουν τις οικολογικές δομές του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά - Μαραθώνα, εφόσον δε θα διαταραχθούν οι οικότοποι, οι ροές ενέργειας και μάζας του υγροτόπου.
Οι μηχανές των πλοίων που θα χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση του πάρκου, θα εκπέμπουν SO2, NOx, CO και PM10. Η απόσταση από την ακτή και ο μικρός αριθμός των πλοίων έχει ως αποτέλεσμα αμελητέες επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον της περιοχής μελέτης. Όσο αφορά τα χερσαία εργοτάξια οι κύριοι ατμοσφαιρικοί ρύποι είναι αιωρούμενα σωματίδια (εκσκαφές, χωματισμοί, μεταφορικό έργο) και τυπικές εκπομπές μηχανών (ΝΟx, CO). Λόγω της μικρής χρονικής διάρκειας των χερσαίων εργοταξίων οι επιπτώσεις στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον είναι αμελητέες.
Η εγκατάσταση του αιολικού πάρκου αναμένεται να προκαλέσει κάποια αύξηση στα επίπεδα θορύβου της περιοχής. Σημειώνεται ότι η ακουστική παρενόχληση εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: -το θόρυβο των ανεμογεννητριών κατά την λειτουργία τους, -τη θέση των ανεμογεννητριών, -την απόσταση των ανεμογεννητριών από τις κατοικημένες περιοχές, -το υπόβαθρο θορύβου. Όσο αφορά τα εργοτάξια κατά τη φάση κατασκευής το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στάθμης θορύβου κατά τη λειτουργία τους είναι 50 dB (A), εφόσον το έργο εκτείνεται σε κατοικημένες περιοχές. Οι αποστάσεις του πάρκου από τους οικισμούς είναι μεγαλύτερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες, ενώ επιπλέον και η ιδιομορφία της θέσης εγκατάστασης του έργου στο θαλάσσιο χώρο διευκολύνει στον περιορισμό δημιουργούμενης όχλησης στους κατοίκους της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της κατασκευής θα δημιουργηθεί χαμηλός θόρυβος από τις εργασίες εκσκαφής, τις εργασίες μεταφοράς και τη μεταφορά. Ο θόρυβος και οι δονήσεις από την κατασκευή δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη επίδραση στο βένθος, ούτε επηρεάζουν ιδιαίτερα την ιχθυοπανίδα και τα ασπόνδυλα. Στην περιοχή δεν υπάρχουν θαλάσσια θηλαστικά και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν επιπτώσεις κατά τη φάση κατασκευής της εγκατάστασης. Από τις εργασίες τοποθέτησης του υπογείου καλωδίου στη ξηρά, ο μέγιστος αποδεκτός θόρυβος είναι στα 75 dB σε απόσταση 1 m από τις κοντινότερες οικίες. Επίσης, κατά τη φάση κατασκευής δεν θα υπάρξει εκπομπή ακτινοβολιών (Πλειάδες Αιολική Α. Ε., 2007).
-Φάση λειτουργίας: Κατά τη φάση λειτουργίας δεν αναμένεται καμία μορφολογική επίπτωση στον πυθμένα από κανένα τμήμα του εξεταζόμενου έργου. Επιπλέον, δεν αναμένονται επιπτώσεις στα εδαφολογικά και γεωλογικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας περιοχής του έργου, αλλά και της θέση προσαιγειάλωσης. Μετά το πέρας της κατασκευής οι βενθικές κοινότητες θα επανακάμψουν και μάλιστα πιθανώς και περισσότερο πλούσιες, εφόσον θα υπάρχουν επιπλέον υποστρώματα (πύργοι ανεμογεννητριών) ως ενδιαιτήματα. Αυτό θα ωφελήσει τη θαλάσσια πανίδα καθώς θα αυξηθεί η τροφή και οι θέσεις αναπαραγωγής. Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση στο βένθος από τη λειτουργία του πάρκου.
Ο υδροδυναμισμός και τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά της θαλάσσιας περιοχής δεν αλλοιώνονται καθόλου. Επομένως, δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ή απώλεια θρεπτικών αλάτων στην περιοχή και η θαλάσσια χλωρίδα αλλά και οι πλαγκτονικοί οργανισμοί δεν θα επηρεαστούν καθόλου.
Στην περιοχή του αιολικού πάρκου θα απαγορευτεί η αλιεία με δίχτυα (συρόμενα ή μη). Το γεγονός αυτό είναι θετικό για τη θαλάσσια πανίδα. Η απώλεια της περιοχής αλίευσης δεν θα έχει καμία οικονομική επίπτωση στους αλιείς, εφόσον θα αντισταθμίσουν αυτή την περιοχή με γειτονικές. Επιπλέον, δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός ή μείωση σε θρεπτικά άλατα στη θαλάσσια περιοχή για να επηρεασθούν οι δομές των πληθυσμών και η λειτουργία του πάρκου θα έχει θετικές επιπτώσεις στην ιχθυοπανίδα και τα θαλάσσια ασπόνδυλα. Στη περιοχή δεν υπάρχουν θαλάσσια θηλαστικά και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας του έργου. Η λειτουργία των ανεμογεννητριών δεν ασκεί καμία περιβαλλοντική πίεση στη χερσαία χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.
Σχετικά με την ορνιθοπανίδα, δεν υπάρχει ελληνική εμπειρία για τα θαλάσσια αιολικά πάρκα. Ωστόσο, έχουν εκπονηθεί πολλές μελέτες για το θέμα από διάφορους επιστημονικούς οργανισμούς και μη κερδοσκοπικού οργανισμούς της Ευρώπης και των Η.Π.Α., ενώ παράλληλα υπάρχουν περιβαλλοντικές εκθέσεις υφιστάμενων θαλασσίων αιολικών πάρκων. Η διεθνής εμπειρία δείχνει λοιπόν, ότι ο κίνδυνος συγκρούσεων πτηνών σε ανεμογεννήτριες είναι μηδαμινός καθώς τα πτηνά αλλάζουν πορεία πολύ πριν πλησιάσουν μια ανεμογεννήτρια (100 με 200 m ανάλογα με το είδος). Άλλωστε και στην Ελλάδα δεν έχει καταγραφθεί μέχρι στιγμής περιστατικό στα χερσαία αιολικά πάρκα. Μελέτες που έλαβαν χώρα σε 127 αιολικά πάρκα στη Γερμανία, δεν απόδειξαν στατιστική συσχέτιση μεταξύ θανάτων πτηνών και ανεμογεννητριών. Στη Δανία στο θαλάσσιο αιολικό πάρκο Nysted το οποίο βρίσκεται εντός περιοχής Ramsar και SPA δεν παρατηρήθηκε καμία σύγκρουση πτηνού με ανεμογεννήτρια, βάσει της τελευταίας περιβαλλοντικής έκθεσης. Επιπλέον, στο Καναδά στην περιοχή του υγροτοπικού συμπλέγματος Yukon River Valley όπου υπάρχουν υψηλές πληθυσμιακές πυκνότητες από πτηνά, έχει εγκατασταθεί ανεμογεννήτρια, αλλά όμως, δεν έχει παρατηρηθεί καμία σύγκρουση τη τελευταία πενταετία. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα λόγω συγκρούσεων είναι μηδαμινές. Σχετικά με τις επιπτώσεις στην ορνιθοπανίδα από το υπόγειο καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρισμού κατά τη φάση λειτουργίας, αυτές είναι ανύπαρκτες, εφόσον το καλώδιο είναι θαμμένο και η βλάστηση έχει ανακάμψει.
Το πάρκο δεν εμπλέκεται με καμία προστατευόμενη περιοχή, αρχαιολογικούς χώρους ή μνημεία και έτσι δεν αναμένονται επιπτώσεις. Ακόμα, η λειτουργία του δεν θα αλλοιώσει τις οικολογικές δομές του Εθνικού Πάρκου Σχοινιά - Μαραθώνα, εφόσον δε θα διαταραχθούν οι οικότοποι, οι ροές ενέργειας και μάζας του υγροτόπου.
Κατά τη φάση της λειτουργίας του έργου δεν υπάρχει καμία αέρια εκπομπή από τις ανεμογεννήτριες και τα υποθαλάσσια καλώδια με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επίπτωση στο ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Η ισχύς του θορύβου της ανεμογεννήτριας REPOWER 5M για λειτουργία σε ονομαστική ισχύ είναι 108,7 dB (A) με ακρίβεια μέτρησης} 2 dΒ (Α). Σε απόσταση 200 μέτρων στα υπήνεμα της ανεμογεννήτριας όπου ο θόρυβος αναμένεται αυξημένος, τα επίπεδα θορύβου μειώνονται σε τιμές κάτω των 60 dB (A), ενώ σε απόσταση 500 μέτρων, το επίπεδο θορύβου μειώνεται περαιτέρω κάτω από τα 50dB(A). Ο θόρυβος που θα δημιουργείται από τις ανεμογεννήτριες του προτεινόμενου αιολικού πάρκου ακόμα και σε πολύ κοντινή απόσταση σε αυτές είναι μικρότερος από το θόρυβο που επικρατεί σε περιβάλλον γραφείου (60 dB(A)), ενώ σε λίγο μεγαλύτερη απόσταση (500 m) το επίπεδο του θορύβου μειώνεται περαιτέρω και είναι λίγο υψηλότερο από το θόρυβο σε μια κατοικία (45 dB(A)). Ως εκ τούτου, η ακουστική όχληση στους οικισμούς αναμένεται να είναι πρακτικά αμελητέα λόγω της πολύ μεγάλης απόστασης του έργου από αυτές. Επιπλέον, οι ανεμογεννήτριες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι δονήσεις, ενώ λαμβάνει χώρα εκτεταμένη χρήση ελαστικών συνδέσμων καθώς και ενίσχυση της ηχομόνωσης του κελύφους των ανεμογεννητριών. Τέλος, υπάρχει προοπτική για βελτίωση επιμέρους τμημάτων της ανεμογεννήτριας, κυρίως του πολλαπλασιαστή στροφών και της ηλεκτρογεννήτριας. Ο θόρυβος και οι δονήσεις από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών θα είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα που δεν επηρεάζουν το βένθος, την ιχθυοπανίδα και τα ασπόνδυλα. Στην περιοχή μελέτης δεν υπάρχουν θαλάσσια θηλαστικά και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν επιπτώσεις κατά τη φάση λειτουργίας της εγκατάστασης.
Δεν υπάρχει καμία αέρια εκπομπή από τις ανεμογεννήτριες και το υπόγειο καλώδιο, ενώ τα επίπεδα εκπομπής ακτινοβολιών του υποθαλάσσιου και υπογείου καλωδίου στο περιβάλλον είναι εξαιρετικά χαμηλά και τελείως ακίνδυνα για τα οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία. Οι βασικοί άξονες κίνησης των πλοίων από το λιμάνι της Ραφήνας είναι πάντοτε προς νότιες κατευθύνσεις μακριά από το χώρο του έργου, ενώ και η άλλη βασική ακτοπλοϊκή γραμμή στην ευρύτερη περιοχή του έργου, αυτής της σύνδεσης της Αττικής με τα Στύρα Ευβοίας, βρίσκεται πολύ μακριά από την περιοχή εγκατάστασης του αιολικού πάρκου και ως εκ τούτου δεν υπάρχει εμπλοκή με την οποιαδήποτε μορφής ναυσιπλοΐας.
Για το προτεινόμενο έργο, ωστόσο, οι θέσεις εγκατάστασης των ανεμογεννητριών με σημείο εκκίνησης το επίπεδο της θάλασσας, σε συνδυασμό με τη θέση του έργου σχεδόν εκμηδενίζει τη πιθανή συσχέτισή του με αεροπορικές δραστηριότητες. Όσο αφορά τις διαδικασίες αναψυχής, πρόκειται για δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην ακτή και ως εκ τούτου δεν σχετίζονται με το εξεταζόμενο έργο. Η οπτική όχληση από το θαλάσσιο αιολικό πάρκο είναι ασήμαντη αφού οι 90 ανεμογεννήτριες θα τοποθετηθούν σε έξι σειρές κάθετες προς τις ακτές της Αττικής και σε απόσταση 12 km από αυτές (Πλειάδες Αιολική Α. Ε., 2007) »._
(πηγές:σταχυολογήσεις από α) μεταπτυχιακή διατριβή Μ .Τριανταφυλλίδου, 2012. Περιβαλλοντική διερεύνηση των παράκτιων εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με έμφαση στις βιολογικές επιπτώσεις-Μεταπτυχιακή Πρόγραμμα, Επιστήμη και τεχνολογία υδατικών πόρων, ΕΜΠ- http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/5976/3/triantafyllidoum_renewable.pdf, και β) πτυχιακή εργασία Χρ.Ζήσης, 2011. Μελέτη και μοντελοποίηση υπεράκτιων αιολικών πάρκων, ΤΕΙ, Χανιά- http://nefeli.lib.teicrete.gr/browse/stef/sdfp/2011/ZisisChristos/attached-document-1302857336-272719-20620/Zisis2011.pdf.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...